Dátum vyvesenia Dátum expirácie Názov Jednacie číslo Kategória Zodpovedná osoba Súbor na stiahnutie
utorok, 13. jún 2023 - Návrh VZN mesta Sabinov č. .../2023 o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác Návrhy VZN Mgr. Milan Ďurica application/pdf VZN_-_protipovdnovy_plan_-_za_zverejnenie.pdf
piatok, 16. jún 2023 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023 Oznamy mesta application/pdf plan_cinnosti_2-2023.pdf
pondelok, 14. december 2026 - 69. Amnesty International Zverejňovanie žiadostí podľa infozákona application/pdf 68._Amnesty_International.pdf
piatok, 23. jún 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia OVS - za obchvatom Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf Zaznam_2023_-_OVS_-_za_obchvatom.pdf
piatok, 23. jún 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zámeru - Hollého Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_Holleho.pdf
pondelok, 26. jún 2023 - Predĺženie doby na predkladanie ponúk - OVS - byt Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Predlzenie_doby_na_predkladanie_ponuk.pdf
štvrtok, 29. jún 2023 - Zámer priameho prenájmu majetku mesta - Zálesie Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_zalesie.pdf
utorok, 01. august 2023 - Z á p i s n i c a z otvárania a vyhodnotenia zverejnenia zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta, zverejneného pod názvom „Priamy prenájom-Zálesie-neotvárať“ Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_Zalesie.pdf
utorok, 18. júl 2023 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním Verejné vyhlášky Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf Uradny_list.pdf
pondelok, 14. august 2023 - Zámer prevodu - OZ - Biroš Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Zamer_prevodu_-_osobitny_zretel_-_Biros.pdf
pondelok, 14. august 2023 - Zámer prevodu - OZ - Mikroregión Čergov Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Zamer_prevodu_-_osobitny_zretel_-_Mikroregion_Cergov.pdf
pondelok, 14. august 2023 - Zámer prevodu - OZ - Škovranová Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Zamer_prevodu_-_osobitny_zretel_-_Skovranova.pdf
štvrtok, 07. september 2023 - Zámer priameho prenájmu - záhradka Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_zahradka.pdf
utorok, 19. september 2023 štvrtok, 19. september 2024 Zápisnica z Komisie finančnej a správy majetku 11.9.2023 Komisie application/pdf zapisnica_11.9.2023.pdf
utorok, 19. september 2023 štvrtok, 19. september 2024 Zápisnica z komisie finančnej a správy majetku 18.9.2023 Komisie application/pdf zapisnica_18.9.2023.pdf
štvrtok, 21. september 2023 - VZN č. 7/2023 - podmienky prenechávania nájomných bytov Návrhy VZN application/pdf VZN_c._7-2023_ktorym_sa_meni_a_doplna_VZN_c._1-2022_-_schvalena_verzia.pdf
pondelok, 25. september 2023 - Oznámenie Zmeny a doplnky č.13 ÚPN-M Oznamy mesta Ing. Marek Greš application/pdf Oznamenie_pri_zacati_obstaravania.pdf
pondelok, 04. september 2023 - Vyúčtovanie PHM 08/2023 Autoprevádzka application/pdf Vyuctovanie_PHM_uradna_tabula_0823.pdf
pondelok, 02. október 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia - „Priamy prenájom – Medzi vody - neotvárať“ Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_Medzi_vody.pdf
streda, 11. október 2023 - O Z N Á M E N I E o prerokovaní návrhu aktualizácie územného plánu mesta, Zmeny a doplnky č. 13 734/2023 Oznamy mesta Ing. Marek Greš application/pdf Oznamenie_verejnosti.pdf

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu