Dátum vyvesenia Dátum expirácie Názov Jednacie číslo Kategória Zodpovedná osoba Súbor na stiahnutie
streda, 24. apríl 2024 - Sprísnené pravidlá používania pyrotechnických výrobkov a ohňostroja počas roka Oznamy mesta application/pdf Sprisnene_pravidla_pouzivania_pyrotechnickych_vyrobkov_a_ohnostroj_pocas_roka.pdf
štvrtok, 02. máj 2024 - Návrh VZN č. ..../2024, ktorým sa mení VZN č. 8/2023 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby Návrhy VZN Mgr. Gabriela Harčariková application/pdf Navrh_VZN.pdf
piatok, 03. máj 2024 - Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025 Oznamy mesta Mgr. Chiškár application/pdf IMG_0001.pdf
piatok, 03. máj 2024 - Zápisnica z vyhodnotenia ponuky - "výzva na predloženie ponúk Generálny partner" Oznamy mesta Semanová Jana application/pdf Zapisnica__-_GP.pdf
štvrtok, 09. máj 2024 - Zámer prevodu majetku - prípad hodný osobitného zreteľa - M. Baňasová Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2024_-_Zamer_prevodu_-_M._Banasova_-_Osobitny_zretel.pdf
štvrtok, 09. máj 2024 - Zámer prevodu majetku - prípad hodný osobitného zreteľa - J. Solár Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2024_-_Zamer_prevodu_-_J._Solar_-_Osobitny_zretel.pdf
štvrtok, 09. máj 2024 - Zámer prevodu majetku - prípad hodný osobitného zreteľa - T. Lacarriere Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2024_-_Zamer_prevodu_-_T._Lacarriere_-_Osobitny_zretel.pdf
štvrtok, 23. máj 2024 - Zápisnica OVS - Admin. budova Hollého Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2024_-_Zaznam_OVS_-_Admin._budova_Holleho.pdf
streda, 14. december 2016 utorok, 14. január 2031 Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku Oznamy mesta Mgr. Vladimír Chiškár application/pdf PNV_-_SB_32ks_ceresna.pdf
pondelok, 17. jún 2024 - NÁVRH VZN č. 6/2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 13 Územného plánu mesta Sabinov Návrhy VZN Ing. Stanislav Ondirko application/pdf Navrh_VZN_ZaD_13-2023_UPN_Sabinov_na_uradnu_tabulu.pdf
streda, 19. jún 2024 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2024 Oznamy mesta application/pdf plan_cinnosti_2-2024.pdf
piatok, 28. jún 2024 piatok, 09. august 2024 Rozpis služieb koordinátorov MObS v sobotu, nedeľu a počas sviatkov - júl 2024 Oznamy mesta Ing. Ján Maruša application/pdf jul_2024.pdf
štvrtok, 04. júl 2024 - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SABINOV č. 6/2024 Návrhy VZN Ing. Marek Greš application/pdf VZN_6_2024.pdf
utorok, 09. júl 2024 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zverejnenia zámeru priameho predaja majetku mesta, zverejneného pod názvom „Neotvárať - priamy predaj Hviezdoslavova" Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2024_-_Zapisnica_-_639-5_640-1.pdf
utorok, 09. júl 2024 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zverejnenia zámeru priameho predaja majetku mesta, zverejneného pod názvom „Neotvárať - priamy predaj 642“ Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2024_-_Zapisnica_-_p._c._642.pdf
streda, 10. júl 2024 piatok, 26. júl 2024 Verejná vyhláška - OZN - SP - RD - Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Sabinov 20167/2024-519/Sa Stavebný úrad application/pdf Verejna_vyhlaska_-_OZN_-_SP_-_RD_-_Apostolska_cirkev_na_Slovensku_Zbor_Sabinov.pdf
streda, 10. júl 2024 štvrtok, 25. júl 2024 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Hradobná ulička Sabinov, chodník - Mesto Sabinov 20174/2024-506/Va Stavebný úrad application/pdf Verejna_vyhlaska_-_Oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_Hradobna_ulicka_Sabinov_-_chodnik_-_Mesto_Sabinov.pdf
piatok, 12. júl 2024 pondelok, 29. júl 2024 Verejná vyhláška - Doručenie Rozhodnutia o uložení opatrenia na susednom pozemku č. 5986/2024-VA/3 neznámym zákonym dedičom 5986/2024-Va/3 Stavebný úrad application/pdf Verejna_vyhlaska-_dorucenie_Rozhodnutie_o_ulozeni_opatrenia_na_susednom_pozemku_c_5986_2024-Va_3_mezmamym_zakonnym_dedicom.pdf
pondelok, 22. júl 2024 streda, 07. august 2024 Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich z § 21 ods. 6 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Stavebný úrad application/pdf Oznamenie_o_zacati_prac_-_DELTA_TELEKOM_SERVIS_s.r.opdf

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu