Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty

V záujme lepšieho informovania obyvateľov ohľadom odpadového hospodárstva a podpory zvýšenia separovania v meste Sabinov Vám prinášame všetky informáciev prílohách tohto článku.

Ako triedilo mesto Sabinov odpad v roku 2021.

Ako triedilo mesto Sabinov odpad v roku 2021.

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná na svojom webovom sídle, zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Zálohovanie plastových fliaš

Zálohovanie plastových fliaš

Plagat Zalohujme ale nezabudajme triedit1024 11

Začiatkom roka sa novelizoval zákon o zálohovaní plastových fliaš. Množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje aj vďaka obyvateľom, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu. V praxi to znamená, že k vratným fľašiam zo skla pribudlo od 1. januára 2022 zálohovanie nápojových PET fliaš a nápojových plechoviek. Zálohovanie sa týka takmer všetkých nápojov, ktoré sú balené v plastových fľašiach či plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre.

Obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 % treba naďalej vhadzovať do žltých kontajnerov určených na zber plastov. Bez zmeny ostáva aj triedenie ostatného papierového, plastového, kovového odpadu ako aj odpadu z nápojových kartónov, ktorý patrí do kontajnerov a vriec naň určených.

 

Nová služba pre našich občanov

Nová služba pre našich občanov

Oddelenie komunálnych služieb. Mesto musí podľa § 81 ods. 7 písm. g/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka zber objemných odpadov. Objemný odpad je odpad z domácnosti, ktorý sa nedá pre svoje nadmerné rozmery a veľkú hmotnosť uložiť do bežných zberných nádob na komunálny odpad. Patrí sem napr. starý nábytok, posteľ, sedačka, kreslo, stoličky, sanitárna keramika, starý koberec alebo podlaha, kočík či autosedačka, a pod.

Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie schválil pre Mesto Sabinov Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020, ktorý je vypracovaný v súlade so záväznou časťou POH Prešovského kraja na roky 2016 - 2020.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu