Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ 17. novembra

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ 17. novembra

Primátor mesta Sabinov v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 14. decembra 2023 /štvrtok/ o 13:00 hod. sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke s týmto programom:

Poplatok za komunálny odpad v Sabinove

Poplatok za komunálny odpad v Sabinove

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí obci/mestu miestny poplatok podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Podmienky a spôsob, ako i ďalšie náležitosti vyberania poplatku stanovilo mesto Sabinov vo všeobecne záväznom nariadení č. 14/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Majetkoprávne dispozície mesta Sabinov

Majetkoprávne dispozície mesta Sabinov

Mesto Sabinov, v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, aj touto formou zverejňuje svoje majetkovoprávne dispozície, predkladané na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sabinove, ktoré sa uskutoční 14.12.2023.

Sabinov je novým členom digitálnej koalície

Sabinov je novým členom digitálnej koalície

Primátor mesta Sabinov, Ing. Michal Repaský prijal dňa 30.11.2023 Memorandum členov Digitálnej koalície. Mesto Sabinov sa tak stáva súčasťou Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky.

Oznámenie o výberovom konaní na člena MOaPS

Oznámenie o výberovom konaní na člena MOaPS

VÝBEROVÉ KONANIE na ČLENA MIESTNEJ OBČIANSKEJ A PREVENTÍVNEJ SLUŽBY

 Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.12.2023 so začiatkom o 09:00 v budove Komunitného centra, ul. 17. novembra 5/A, Sabinov 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu