Územný plán mesta

Územný plán mesta

Územný plán mesta Sabinov (ďalej ÚPN-O) je v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) základným nástrojom pre koordináciu a reguláciu územného rozvoja v meste a jeho administratívnom území. Umožňuje uplatňovať pri tom základné princípy udržateľného rozvoja v danom území a využívať jeho prírodný potenciál a civilizačné danosti pre optimálny a harmonický rozvoj všetkých územných funkcií.

ÚPN-O mesta je základným územno plánovacím dokumentom a je záväzným východiskovým podkladom pre nádväzné územno plánovacie a územno-technické dokumenty dielčich územných častí mesta a záväzným podkladom pre územné rozhodovanie.

Mesto Sabinov má územný plán od roku 1996. Schválený územný plán definuje zásady urbanistického usporiadania a funkčnej štruktúry zastavaného územia mesta, jeho priľahlého záujmového územia a ostatného územia v hraniciach katastra, ktoré tvoria mesto Sabinov. Obsahuje charakteristiku potenciálu územia a limity jeho využitia, koncepciu optimálneho rozvoja funkcií a štruktúr územia, regulatívy rozvoja a jeho územného priemetu, zásady rozvoja technickej vybavenosti, princípy miestneho územného systému ekologickej stability. Územný plán bol menený viacerými zmenami a doplnkami. Aktuálne znenie územného plánu je na stiahnutie v prílohe.

V prípade potreby Vám podrobnejšie informácie radi poskytnú na oddelení výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ Sabinov (2. poschodie, č. dverí 21).

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu