Info pre investorov

Info pre investorov

Prečo investovať práve tu

 • kultúrne, ekonomické a hospodárske centrum širokého spádového územia
 • existujúca lokalita pre vytvorenie hnedého priemyselného parku
 • dopravná infraštruktúra (cesta I/68, blízkosť diaľnice D1, elektrifikovaná železničná trať)
 • technická infraštruktúra (vodovod, kanalizácia, plynofikácia)
 • existujúce rozšírenie obchodnej siete
 • dostatok pracovných síl a ich adaptabilita
 • priaznivé náklady na produktivitu práce
 • nízky stupeň environmentálneho zaťaženia prostredia

Silné stránky

 • priaznivé prírodné podmienky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • dlhoročná tradícia priemyselnej výroby
 • dopravný koridor spájajúci SR s Poľskom
 • pamiatková zóna národných kultúrnych pamiatok (centrum mesta)
 • existencia Mestského kultúrneho strediska (MsKS) a Informačného centra Na korze
 • možnosti vidieckej turistiky a agroturistiky
 • partnerstvo a členstvo vo viacerých mikroregiónoch a zoskupeniach
 • blízkosť rekreačného strediska Drienica-Lysá
 • poliklinika s bezbariérovým prístupom
 • sociálne služby, integrácia znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • zber separovaného odpadu

 

Príležitosti

 • využitie projektových finančných prostriedkov, nenávratných finančných príspevkov, grantov
 • strategické plánovanie v rámci širšieho územia
 • vytvorenie nových pracovných miest
 • oprava pozemných komunikácií
 • budovanie protipovodňových opatrení
 • rozšírenie individuálnej bytovej výstavby (IBV)
 • rekonštrukcia materských škôl

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu