Dátum vyvesenia Dátum expirácie Názov Jednacie číslo Kategória Zodpovedná osoba Súbor na stiahnutie
utorok, 13. jún 2023 - Návrh VZN mesta Sabinov č. .../2023 o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác Návrhy VZN Mgr. Milan Ďurica application/pdf VZN_-_protipovdnovy_plan_-_za_zverejnenie.pdf
piatok, 16. jún 2023 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023 Oznamy mesta application/pdf plan_cinnosti_2-2023.pdf
pondelok, 14. december 2026 - 69. Amnesty International Zverejňovanie žiadostí podľa infozákona application/pdf 68._Amnesty_International.pdf
piatok, 23. jún 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia OVS - za obchvatom Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf Zaznam_2023_-_OVS_-_za_obchvatom.pdf
piatok, 23. jún 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zámeru - Hollého Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_Holleho.pdf
pondelok, 26. jún 2023 - Predĺženie doby na predkladanie ponúk - OVS - byt Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Predlzenie_doby_na_predkladanie_ponuk.pdf
štvrtok, 29. jún 2023 - Zámer priameho prenájmu majetku mesta - Zálesie Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_zalesie.pdf
utorok, 01. august 2023 - Z á p i s n i c a z otvárania a vyhodnotenia zverejnenia zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta, zverejneného pod názvom „Priamy prenájom-Zálesie-neotvárať“ Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_Zalesie.pdf
utorok, 18. júl 2023 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním Verejné vyhlášky Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf Uradny_list.pdf
pondelok, 14. august 2023 - Zámer prevodu - OZ - Biroš Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Zamer_prevodu_-_osobitny_zretel_-_Biros.pdf
pondelok, 14. august 2023 - Zámer prevodu - OZ - Mikroregión Čergov Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Zamer_prevodu_-_osobitny_zretel_-_Mikroregion_Cergov.pdf
pondelok, 14. august 2023 - Zámer prevodu - OZ - Škovranová Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Zamer_prevodu_-_osobitny_zretel_-_Skovranova.pdf
streda, 30. august 2023 utorok, 10. október 2023 Rozpis služieb koordinátorov MObS v sobotu, nedeľu a počas sviatkov Oznamy mesta Ing. Ján Maruša application/pdf September_2023.pdf
utorok, 05. september 2023 piatok, 22. september 2023 Návrh VZN Návrhy VZN Mgr. Janiga application/pdf VZN_c._X-2023_ktorym_sa_meni_a_doplna_VZN_c._1-2022_-_navrh_-_stav_k_5.9.2023.pdf
streda, 06. september 2023 pondelok, 25. september 2023 Verejná vyhláška Verejné vyhlášky application/pdf VV_8.pdf
streda, 06. september 2023 piatok, 22. september 2023 Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 Rozpočet mesta application/pdf Navrh_rozpoctu_mesta_Sabinov_na_rok_2023-III.pdf
štvrtok, 07. september 2023 - Zámer priameho prenájmu - záhradka Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_zahradka.pdf
štvrtok, 07. september 2023 utorok, 10. október 2023 Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku k výrubu drevín Oznamy mesta Ing. Ján Maruša application/pdf Oznamenie_o_zacati_konania.pdf
piatok, 08. september 2023 pondelok, 25. september 2023 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - "Sabinov-úprava DTS Ružová 18"- VSD, a.s. v zast. EL PRO KAN 448/2023-14/Va Stavebný úrad application/pdf Verejna_vyhlaska_-_Stavebne_povolenie_-_Sabinov_uprava_DTS_Ruzova_18-_VSDv_zast_EL_PRO_KAN.pdf
utorok, 12. september 2023 piatok, 29. september 2023 Rozhodnutie o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav - oprava Verejné vyhlášky Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf Oprava_rozhodnutia_c._OU-Po-PLO1-2023_00215-167_z_23._6._2023.pdf

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu