Osvetlenie cyklochodníka EUROVELO v parku pri Toryse

Osvetlenie cyklochodníka EUROVELO v parku pri Toryse

Dňa 27.6. bola ukončená stavba "Osvetlenie cyklochodníka EUROVELO v parku pri Toryse". Osvetlenie sa realizovalo v úseku od mosta na Ražňany po železničný podchod s vyustením na Ul. Matice Slovenskej. Investičná akcia pozostávala vo vybudovaní prípojky z jestvujúceho vzdušného vedenia NN do prípojnej skrine osadenom na podpernom bode - stĺpe. Z prípojnej skrine sú káblom napojené jednotlivé osvetľovacie stožiare výšky 5 m v počte 6 ks. Park je osvetlený LED svietidlami 20 W. Stavbu realizovala spoločnosť Verejnoprospešné služby, spol. s.r.o., Sabinov.

Pevne veríme, že nám nové osvetlenie v tejto večer tmavej lokalite bude dobre a dlho slúžiť. 

Okres Sabinov má ďalší vynovený most aj cestný úsek

Zmodernizovaný most v Lúčke a nový koberec v úseku od hranice okresov Sabinov a Levoča po obec Nižný Slavkov. To je bilancia aktuálnych cestných akcií zrealizovaných v okrese Sabinov. Prešovský samosprávny kraj (PSK) do nich investoval z vlastných zdrojov vyše 400-tisíc eur.

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Prešov - Drienovská Nová Ves (Kysak) 26.6.2024

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Prešov - Drienovská Nová Ves (Kysak) 26.6.2024

Železničná spoločnosť, a.s. oznamuje, že pre spoľahlivejšiu a bezpečnejšiu železničnú dopravu bude dňa 26.6.2024 na trati Prešov - Drienovská Nová Ves (Kysak) prebiehať úprava infraštruktúry. V dôsledku výlukových prác bude na uvedenom úseku zavedená náhradná autobusová doprava (NAD). Presný rozpis náhradnej autobusovej dopravy NAD nájdete v priloženom dokumente tohto článku.

Dôležité informácie:

 • V NAD nie je možné zabezpečiť prepravu bicyklov a prepravu zvierat bez uzatvárateľnej schránky (nevzťahuje sa na psov so špeciálnym výcvikom sprevádzajúcich osoby so zdravotným postihnutím).
 • Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť cca 20 min. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov. V úseku Lipany – Prešov odporúčame využiť skoršie vlakové spojenie. Vlaky REX Prešov – Kysak – Košice budú z ŽST. Prešov vypravené včas!
 • Predaj cestovných lístkov v NAD nie je zabezpečený, cestovný lístok si zakúpite v pokladniciach ZSSK, alebo nonstop prostredníctvom www.zssk.sk, mobilnej aplikácie IDeme vlakom, SMS.

Informácie o výlukách nájdete aj na www.zssk.sk

Analýzy k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov VVS

Analýzy k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov VVS

Na decembrovom Mestskom zastupiteľstve v roku 2023 sa v Sabinove prerokovával aj bod týkajúci sa zapojenia mesta do Dlhopisového programu garantovaných výnosov VVS
V zmysle uznesenia schváleného jednohlasne všetkými prítomnými poslancami Mestského zastupiteľstva, dalo vedenie mesta Sabinov k tomuto programu vypracovať analýzy.

Aby sa mesto mohlo čo najzodpovednejšie rozhodnúť v otázke vstupu do Dlhopisového programu garantovaných výnosov VVS a získať tak všetky benefity, ktoré program akcionárom prináša, môžete sa na tomto mieste oboznámiť s odbornými analýzami a stanoviskami, ktoré mesto dalo vypracovať, alebo ktoré pripravili odborníci na základe žiadosti iných samospráv (akcionárov VVS), a tieto VVS sprístupnila verejnosti.

1. Vyjadrenie k dokumentácii zaslanej obchodnou spoločnosťou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. súvisiacej s akciovým programom spoločnosti

Autor: Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

Z tejto analýzy sa okrem iného dozviete:

 • Nákupov dlhopisov jednak Mesto Sabinov získa nové zdroje v podobe vyplácania menovitej hodnoty dlhopisu a samotná WS, a.s. získa dodatočné zdroje financovania.

 • Mesto Sabinov na jednej strane nebude môcť realizovať výkon akcionárskych práv avšak na druhej strane bude realizovať svoje práva v Klube majiteľov dlhopisov. Ide o inštitút spoločného zástupcu majiteľov dlhopisov podľa § sd Zákona o dlhopisov. Takýmto spôsobom sa posilnia práva majiteľov dlhopisov.

 • Samotná legislatíva garantuje verejnú kontrolu nad WS, a.s. tým, že limituje okruh subjektov, ktoré sú oprávnené mať majetkovú účasť v spoločnosti, ktorá prevádzkuje verejné vodovody a kanalizácie. Majetkovú účasť môžu mať výlučne subjekty verejného práva, čo ostáva zachované aj potom, čo mesto prevedie časť svojich akcií na spoločnosť (WS, a.s.). Pokiaľ ide o dopad prevodu akcií, v prípade nadobudnutia vlastných akcií samou WS, a.s., vlastníctvo akcií WS, a.s. automaticky nezveruje tejto spoločnosti aj hlasovacie právo. Ak by bol nadobúdateľom akcií iný subjekt verejného práva dôjde k dočasnej zmene aktuálnej akcionárskej štruktúry, pričom opäť subjekty verejného práva budú disponovať celým rozsahom práv a povinnosti akcionára. Súčasná legislatíva neumožňuje, aby akcionárom WS, a.s. bol subjekt súkromného práva, t. j. podnikateľ. Dojednanie prevodu s výhradou call a put opcie akcionárovi garantuje obnovenie pôvodnej majetkovej účasti akcionára v stanovenej dobe. Prevod akcií nebude mať zásadný dopad na vlastnícku štruktúru WS, a.s. aj z dôvodu, že obce si musia ponechať minimálne jednu akciu spoločnosti, teda ich postavenie akcionára ostáva zachované.

Odkaz na celé znenie dokumentu: Vyjadrenie k dokumentácii zaslanej obchodnou spoločnosťou VVS, a.s., súvisiacej s akciovým programom spoločnosti. 

2. Analýza dlhopisového programu spoločnosti VVS, a. s. Voda Spieva I.

Autor: Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Kolektív autorov vypracoval rozsiahlu analýzu, v ktorej nájdete:

 • Základné informácie o emitentovi
 • Základné charakteristiky dlhopisov
 • Cenu a výnos dlhopisov
 • Kovenanty a senioritu dlhopisov
 • Aktuálny stav primárneho trhu dlhopisov
 • Dlhopisy emitované vodohospodárskymi podnikmi
 • Charakteristiku dlhopisov Voda spieva I. a ich porovnanie s trhom
 • Odpovede na otázky zadávateľa analýzy - z problematiky finančných trhov

Celé znenie tejto analýzy nájdete v priloženom .pdf dokumente

3. Dlhopisy vodu nezdražia

Autor: Klub akcionárov VVS, a.s.

V tlačovej správe sa okrem iného dozviete:

 • Ceny vodného a stočného sa kvôli výplate výnosov z Dlhopisov Voda spieva I. zvyšovať nebudú. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. tento náklad do cien vodného a stočného nepremietne. Vyplýva to z jednomyseľne schváleného uznesenia predstavenstva a dozornej rady VVS.

Odkaz na celé znenie dokumentu: Dlhopisy vodu nezdražia

4. Odborný posudok - Stanovenie odhadovanej trhovej hodnoty jednej akcie spoločnosti VVS, a.s. za účelom kúpy akcií

Autor: value4you, s.r.o.

V odbornom posudku okrem iného nájdete: 

 • Pri vypracovaní odborného posudku vychádzali zodpovední riešitelia spracovateľa zo skutočností, ktoré boli zistené z podkladov získaných z verejne dostupných zdrojov (www.registeruz.sk, www.vodarne.eu). Súčasťou práce odborného kolektívu bolo oboznámenie sa s reálnym stavom spoločnosti VVS, a.s. na zistenie odhadovanej trhovej hodnoty jednej akcie tejto spoločnosti za účelom kúpy akcií.

 • Údaje o majetkovej podstate spoločnosti

 • Metodika a postup výpočtu

Celé znenie odborného posudku nájdete v priloženom .pdf dokumente

5. Informácia pre členov ZMOS

Autor: VVS, a.s.

V dokumente sa okrem iného dozviete:

 • Vzhľadom na medializované informácie o možnosti „výmeny“ akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. („VVS a. s.“) za dlhopisy, Najvyšší kontrolný úrad SR, veríme, že v dobrej viere, upozorňuje členov ZMOS na niektoré z jeho pohľadu dôležité aspekty, ktoré môžu mať dopad na obce a mestá ako subjekty verejnej správy.

 • NKÚ pri tvorbe svojej informácie pre členov ZMOS zjavne nesledoval ani jeden z týchto atribútov. Inak by si od VVS vyžiadal kompletnú transakčnú dokumentáciu Dlhopisového programu garantovaných výnosov v rozsahu približne 150 normostrán a nepoužíval by ako jediný zdroj informácií webovú stránku dlhopisového programu, ktorá v zásade pojednáva iba o emisii dlhopisov Voda Spieva I, čo je len jeden menší diel veľkej skladačky nášho dlhopisového programu.

 • Naša emisia dlhopisov Voda Spieva I sa umiestnila v prvej trojke najkvalitnejších domácich korporátnych dlhopisov. A teda nielen preto si dovolíme tvrdiť, že Vám VVS výnos
  garantuje.

Odkaz na celé znenie dokumentu: Informácia pre členov ZMOS

6. Scoring dlhopisu podľa Score-Card Asociácie Obchodníkov s Cennými Papiermi

Autor: Roland Vízner

V dokumente sa okrem iného dozviete:

 • Vlastníctvo VVS v investičnom žargóne považujem za kvázi-štátne. VVS nevlastní priamo štát, ale mestá a obce. Zároveň VVS, ako dodávateľa pitnej vody pre takmer milión obyvateľov, považujem za podnik strategicky dôležitý pre štát v zmysle, že v prípade problémov, by VVS bola poskytnutá pomoc. Preto za vlastníka spoločnosti dávam score 2 body. Termín “veľká známa inštitúcia” nie je taxatívne vymedzený, jedná sa o parameter s čiastočne subjektívným vyhodnotením odrážajúci názor hodnotiteľa. (Ak máte iný názor, kľudne použite skóre, ktoré odráža Váš názor.)

 • Výsledné hodnotenie: +10,5 bodu

Odkaz na celé znenie dokumentu: Scoring dlhopisu podľa Score-Card Asociácie Obchodníkov s Cennými Papiermi

7. Odpovede na otázky k dlhopisovému programu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) s názvom Voda spieva I.

Autor: Roland Vízner

V dokumente sa okrem iného dozviete aj odpovede na tieto otázky:

 • Porovnanie výnosov z akcií a výnosov dlhopisov emitenta VVS pre mestoJe vhodné alebo nevhodné vymeniť časť akcii VVS za dlhopisy Voda Spieva I. z investičného hľadiska
 • Je 6 % výnos adekvátny?
 • Ako riziková je investícia do dlhopisov Voda Spieva I.? Existuje nejaké poradie dlhopisov v SR z pohľadu rizika?
 • Z pohľadu mesta je príjem z predaja akcií oslobodený od dane z príjmov, ak za ten príjem mesto kúpi dlhopisy?

Odkaz na celé znenie dokumentu: Odpovede na otázky k dlhopisovému programu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) s názvom Voda spieva I.

8. Stanovisko Finančnej správy k daňovej povinnosti

Auor: Ing. Monika Fritzová, Centrum podpory pre dane, Finančné riaditeľstvo SR

V stanovisku sa dozviete aj odpoveď na otázku:

 • Je predaj cenných papierov (akcii vodárenskej spoločnosti) vo vlastníctve obce (majetok zahrnutý v rozpočte obce) oslobodeným príjmom na základe vyššie uvedeného?

Odkaz na celé znenie dokumentu: Stanovisko Finančnej správy k daňovej povinnosti

9. Východoslovenská vodárenská iniciatíva

Autor: Akcionári VVS, a.s. (štatutári miest a obcí)

Z dokumentu sa okrem iného dozviete:

 • Sme proti predaju slovenskej vody, ako najcennejšieho národného bohatstva
 • Sme proti privatizácii vodární - musia ostať pod kontolou samospráv
 • Výnosy z dlhopisov voda spieva i. Nezaplatia občania drahšou vodou
 • Dlhopisy voda spieva i. Nesmú znížiť kvalitu služieb občanom

Odkaz na celé znenie dokumentu: Východoslovenská vodárenská iniciatíva

10. Vyjadrenie k informačnému materiálu NKÚ

Autor: Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD & Associates, s.r.o.

Z dokumentu sa okrem iného dozviete:

 • Spoločnosť ako emitent dlhopisov všeobecne získava peňažné prostriedky z titulu upisovacej ceny dlhopisu jeho majiteľom podľa zmluvy o úpise dlhopisov.
 • Vlastníctvo dlhopisu zakladá peňažný nárok jeho majiteľa na vrátenie menovitej hodnoty a kupónu, bez ohľadu na ekonomické výsledky spoločnosti.
 • Verejná kontrola nad VVS, a.s. je garantovaná zákonnou úpravou, a to obmedzením okruhu subjektov, ktoré sú oprávnené mať majetkovú účasť v spoločnosti, prevádzkujúcej verejné vodovody a verejné kanalizácie.

Celé znenie odborného posudku nájdete v priloženom .pdf dokumente

11. Znalecký posudok č. 4/2024 - Posúdenie dlhopisového programu VVS, a.s.

Autor: doc. PhDr. Ing. Robert Verner, PhD. MBA

Z posudku sa okrem iného dozviete:

 • Posúdenie finančnej kapacity spoločnosti splácať kupóny
 • Posúdenie dopadu úhrady menovitej hodnoty na hospodárenie
 • Posúdenie plnenia koventantov
 • Záväzky z plánu obnovy

Celé znenie odborného posudku nájdete v priloženom .pdf dokumente

 

Výherné čísla jarmočnej tomboly

Výherné čísla jarmočnej tomboly

72 cien z našej tohtoročnej jarmočnej tomboly už k sebe pozná výherné čísla tombolových lístov. V priloženej tabuľke nájdete prehľad výherných čísel tombolových lístkov a k nim priradené ceny. Výhercom srdečne blahoželáme. Ceny si môžete vyzdvihnúť na MsÚ v Sabinove, v Centre pre občanov - referát č. 3, do 17.7.2024. 

Dopravné obmedzenia v meste Sabinov - 12. - 16.6.2024

Dopravné obmedzenia v meste Sabinov - 12. - 16.6.2024

Zajtra, 12.6.2024, po rannej dopravnej špičke, o 9:00 h. sa úplne uzavrie cesta 1/68, ktorá prechádza Námestím slobody. Obchádzková trasa bude vedená po uliciach Jakubovanská a 17. novembra, kde dôjde aj k obmedzeniu parkovania na tejto ceste. Zároveň nebude možné parkovať ani v úseku od Hotela Torysa po Ulicu Kpt. Nálepku (pred reštauráciou Zelený strom). Ďalšia obchádzková trasa pôjde po Ružovej ulici, Janka Borodáča, ďalej po Uliciach Švermova, Matice Slovenskej, Komenského.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu