Upozornenie na obmedzenie parkovania

Upozornenie na obmedzenie parkovania

Prosíme občanov, aby od dňa 17.9.2023 (nedeľa) v čase od 22:00 hod. až do ukončenia stavby pod názvom: "Zlepšenie technickej infraštruktúry
pre obyvateľov MRK v meste Sabinov" ul. Ružová, neparkovali pred bytovými domami č. 45 až 60.

Dňa 18.9.2023 (pondelok) sa budú odstraňovať vstupné (nábehové) obrubníky na parkoviskách. Od 18.9.2023 až do
ukončenia stavby nebude možný vstup a výjazd z parkovísk pred bytovými domami č. 45 až č. 60.

Žiadame občanov, aby v termíne od 17.9.2023 od 22:00 hod. do ukončenia stavebných prác na ul. Ružovej, využili
parkoviská
- ul. Ružová č. 45 až 60 za bytovými domami (OD Domino), ul Kpt. Nálepku, parkovisko pri kúpalisku, ul. Švermová (pri MsKS),
ul. 17. novembra - pozdĺžne parkovanie a parkoviská pri hradbách.

Parkoviská pred bytovými domami č.45 až 60 majú kapacitu 75 parkovacích miest, alternatívne parkoviská majú kapacitu 375 parkovacích miest z toho 12 miest je pre imobilných. Práce na uložení asfaltového krytu budú prebiehať do konca októbra.

Žiadame občanov o ústretovosť a ohľaduplnosť.

 

Výluky Dňa 13. a 14. septembra 2023

Výluky Dňa 13. a 14. septembra 2023

Dňa 13. a 14. septembra 2023 (streda, štvrtok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 7:50 do 13:00 hod. realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia na traťovom úseku: Veľký Šariš - Sabinov

Dôsledky výluky:

  • na úseku trate Veľký Šariš - Sabinov budú nahradené autobusovou dopravou (NAD) nasledovné vlaky Os 8553, 8552, REX 1939, 1936, 1941, 1938, 1943, 1940, 1942, 1947

Popis zastávok NAD:

 Železničná stanica/zastávka  Miesto zastavenia NAD
 Veľký Šariš  pred staničnou budovou
 Šarišské Michaľany  Autobusová zastávka „Šarišské Michaľany, sídlisko“
 Orkucany  Autobusová zastávka „Sabinov, Orkucany, most“
 Sabinov  Pred staničnou budovouDôležité upozornenia:

  • v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov
  • počas konania výluk nie je dodržané pravidelné radenie vlakov,
  • v NAD nie je povolená preprava imobilných cestujúcich a bicyklov. Príručné batožiny budú prepravované bez obmedzenia.
  • vzhľadom na prevádzkovú situáciu je potrebné dostaviť sa k vlakom s dostatočným časovým predstihom a venovať zvýšenú pozornosť hláseniam v staničnom rozhlase,

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme.

Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

 

Aktuálny priebeh kosenia v meste

Aktuálny priebeh kosenia v meste

Firma Verejnoprospešné služby spol. s.r.o. je zmluvným partnerom mesta Sabinov pri údržbe verejnej zelene. Aktuálne plochy, ktoré sa v daný deň udržiavajú sa dozviete na webovej stránke vpssb.sk.

Informácia o povinnosti kosiť pozemky s výskytom buriny, inváznych rastlín a náletových drevín

Informácia o povinnosti kosiť pozemky s výskytom buriny, inváznych rastlín a náletových drevín

Mesto Sabinov upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (ďalej len „zákon“) v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá v § 3 vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy:

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis 2b) neustanovuje inak,

c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí 3)

d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

 

Poľnohospodárskou pôdou sa rozumie pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávnaté porasty.

Na základe zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlino-lekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, každý je povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Problematiku nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov upravuje zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov a spôsob ich odstraňovania ustanovuje § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov (užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov) na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a na  realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2 krát do roka) s cieľom nešíriť buriny a škodcov.

Príslušný orgán dozoru je oprávnený za nesplnenie zákonných povinností uložiť pokutu, ktorej výška môže za porušenie § 3 zákona  dosiahnuť 330 eur, ak sa priestupku dopustí fyzická osoba a pokutu od 166 eur do 33200 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona dopustí podnikateľ.

Varovanie pred výskytom medveďa

Varovanie pred výskytom medveďa

V lokalite Krakovec v katastri obce Červená Voda bola spozorovaná medvedica s mláďatami. Vzhľadom k tomu, že ide o priestor, ktorí často navštevujú hubári a turisti, žiadame občanov, aby zvýšili opatrnosť, prípadne zvážili cestu do tohto lesného teritória.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu