Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov - II.

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby s projektom s názvom: "Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov - II." (kód ITMS2014+: 312083BGL1)

logo OPLZ a EU a MV SR

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov - II.", na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje:

programu Ľudské zdroje:

 Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov - II.
Kód projektu v ITMS2014+: 312083BGL1
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1
Názov výzvy: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK
Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 8. REACT-EU
Špecifický cieľ: 8.1.1. Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Hlavný cieľ projektu: Posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách.
Merateľné ukazovatele: P0886 - Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 12
Začiatok realizácie projektu: 01/2022
Ukončenie realizácie projektu: 03/2023

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK-2022-004269 je platná od 04.03.2022, účinná od 09.03.2022  a schválená výška NFP 192.463,24 EUR.

 

 Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 202.592,88 EUR
Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ: 192.463,24 EUR
Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR: 0,00 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 10.129,64 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.sk www.esf.gov.sk
 www.minv.sk
www.sabinov.sk 

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu