Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na podporu koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy: "Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov".

 

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov", na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje:

loga OPEVS

Názov projektu: Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov
Kód projektu v ITMS2014+: 314011ARU5
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2
Operačný program: 314000 - Operačný program Efektívna verejná správa
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Špecifický cieľ: 1.1. Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je posilnenie inštitucionálnych kapacít žiadateľa a jeho partnerov za účelom  vypracovania a aktualizácie strategických, analytických a  koncepčných dokumentov  mesta Sabinov, mesta Lipany, obce Pečovská Nová Ves a obce Šarišské Michaľany.
Merateľné ukazovatele:

P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov - počet: 8
P0913 Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS - počet: 5
P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií - počet: 10

 

Začiatok realizácie projektu: 04/2021
Ukončenie realizácie projektu: 09/2023

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z314011ARU5 nadobudla účinnosť 30.03.2021.

Mesto Sabinov mám v rámci tohto projektu troch projektových partnerov: 
1. Mesto Lipany (rozpočet: 96.848,22 EUR)
2. Obec Pečovská Nová Ves (rozpočet: 96.848,22 EUR)
3. Obec Šarišské Michaľany (rozpočet: 96.848,22 EUR)

 

Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 489.165,60 EUR
Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ: 415.790,74 EUR
Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR: 48.916,57 EUR
Vlastné zdroje : 24.458,29 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

www.partnerskadohoda.gov.sk
www.employment.gov.sk/sk/esf/
www.reformuj.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

 

1. Program hospodárskeho a a sociálneho rozvoja mesta Sabinov na roky 2023 - 2030

2. Stratégia rozvoja cestovného ruchu mesta Sabinov na roky 2023 - 2030

3. Analýza investičných príležitostí v meste Sabinov a blízkom okolí  

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu