Mestské kultúrne stredisko Sabinov - bezbariérovosť

Mesto Sabinov podalo v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Regionálny príspevok bude použitý na úhradu výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre bezbariérový trakčný osobný výťah, stavebné práce na vybudovanie bezbariérového trakčného výťahu a realizáciu stavebných úprav pre bezbariérovosť sociálnych zariadení v budove mestského kultúrneho strediska.

 

 

 

Cieľ projektu: zlepšenie kvality služieb, sprístupnenie zariadenia a jedinečnosti okresu všetkým skupinám obyvateľov a návštevníkom, hlavne s technickými a zdravotnými obmedzeniami (rodiny s malými deťmi, osoby so ZP, seniori a pod.).

Miesto realizácie: Sabinov

Hlavné aktivity:

Aktivita 1. Sprístupnené bezbariérové sociálne zariadenia

Aktivita 2. Vypracovanie projektovej dokumentácie na bezbariérovosť MsKS

Aktivita 3. Vydanie kolaudačného rozhodnutia na trakčný výťah

Cieľová skupina:

Obyvatelia/návštevníci mesta Sabinov

Merateľné ukazovatele:

Počet projektovej dokumentácie/1, Počet kolaudačných rozhodnutí/1, počet komplexne zrekonštruovaných a upravených sociálnych bezbariérových zariadení/1

 

Výška poskytnutého RP:                            86.647,00 €

Celkový rozpočet:                                        86.647,00 €    

- bezbariérové sociálne zariadenie              18.647,00 €

- vypracovanie PD                                         2.000,00 €

- trakčný osobný výťah                               66.000,00 €

 

Akčný plán rozvoja okresu Sabinov

Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu, turizmu a obnova kultúrneho dedičstva

Opatrenie: E.2. Podpora a rozvoj vidieckeho turizmu

Účel RP: úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre bezbariérový trakčný osobný výťah, stavebné práce na vybudovanie bezbariérového trakčného výťahu a realizáciu stavebných úprav pre bezbariérovosť sociálnych zariadení v budove mestského kultúrneho strediska, v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov, opatrením E.2. Podpora a rozvoj vidieckeho turizmu

Zmluva o poskytnutí RP bola uzatvorená 07.12.2018

Tento projekt sa realizuje s podporou ÚRADU PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU a v súvislosti s realizáciou aktivít podľa schváleného akčného plánu.

Odkaz na webové sídlo: https://www.vicepremier.gov.sk/

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu