Projektová dokumentácia na meštiansky dom - Námestie slobody č. 62 v Sabinove

Mesto Sabinov podalo v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Účelom poskytnutia regionálneho príspevku vypracovanie projektovej dokumentácie meštianskeho domu na zriadenie galérie.

 

Cieľ projektu: vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Meštianskeho domu pre plánované zriadenie galérie, ktorý sa nachádza na ul. Námestie Slobody č. 62 v Sabinove.

Miesto realizácie: Sabinov

Hlavné aktivity:

Aktivita 1. Vypracovanie projektovej dokumentácie

Cieľová skupina:

Obyvatelia/návštevníci mesta Sabinov

Merateľné ukazovatele:

Projektová dokumentácia/1

 

Výška poskytnutého RP:                            10.000,00 €

Celkový rozpočet:                                        10.000,00 €    

 

Akčný plán rozvoja okresu Sabinov

Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu, turizmu a obnova kultúrneho dedičstva

Opatrenie: E.2. Podpora a rozvoj vidieckeho turizmu v okrese

Účel RP: Vypracovanie projektovej dokumentácie meštianskeho domu na zriadenie galérie

Zmluva o poskytnutí RP bola uzatvorená 29.04.2019

Tento projekt sa realizuje s podporou ÚRADU PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU

Odkaz na webové sídlo: https://www.vicepremier.gov.sk/

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu