Revitalizácia záhrady pri evanjelickom kostole

Mesto Sabinov podalo v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Účelom regionálneho príspevku je revitalizácia záhrady pri evanjelickom kostole za účelom zvýšenia bezpečnosti a zlepšenia vzhľadu mesta Sabinov.

Cieľ projektu: cieľom projektu je regeneráciou verejných priestranstiev zvýšiť bezpečnosť, kvalitu a zlepšiť vzhľad mesta a prispieť tak k jeho konkurencieschopnosti.
Miesto realizácie: Sabinov
Hlavné aktivity:
Odstránenie existujúcich, časom a užívaním, poškodených spevnených plôch, demontáž pôvodného mobiliáru a príprava podkladu pre nové spevnené plochy.
Cieľová skupina:
Obyvatelia/návštevníci mesta Sabinov
Merateľné ukazovatele:
Plocha zrekonštruovaných verejných priestranstiev 1 887 m2

Výška poskytnutého RP: 79.694,00 €
Celkový rozpočet: 79.694,00 €
- bežné výdavky 20.218,08 €
- kapitálové výdavky 59.475,92 €

Akčný plán rozvoja okresu Sabinov
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu, turizmu a obnova kultúrneho dedičstva
Opatrenie: E.2. Podpora a rozvoj vidieckeho turizmu
Podopatrenie/aktivita: E.1.1.: Výstavba voľnočasových oddychových a rekreačných zón
Účel RP: revitalizácia záhrady pri evanjelickom kostole za účelom zvýšenia bezpečnosti a zlepšenia vzhľadu mesta Sabinov Zmluva o poskytnutí RP bola uzatvorená 13.08.2019
Tento projekt sa realizuje s podporou ÚRADU PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU a v súvislosti s realizáciou aktivít podľa schváleného akčného plánu.
Odkaz na webové sídlo: https://www.vicepremier.gov.sk/

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu