Geodetické zameranie - EUROVELO 11

Mesto Sabinov podalo v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Účelom poskytnutia regionálneho príspevku je zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste prostredníctvom budovania a zriadenia doplnkovej infraštruktúry cyklistickej trasy.

 

Cieľ projektu: zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste prostredníctvom budovania a zriadenia doplnkovej infraštruktúry cyklistickej trasy.

Miesto realizácie: Sabinov

Hlavné aktivity:

Aktivita 1. Geodetické zameranie pozemkov pod pripravovanou stavbou a vyhotovenie geometrický plánov

Cieľová skupina:

Obyvatelia/návštevníci mesta Sabinov

Merateľné ukazovatele:

Geodetické zameranie

 

Výška poskytnutého RP:                            10.000,00 €

Celkový rozpočet:                                        10.000,00 €    

 

Akčný plán rozvoja okresu Sabinov

Prioritná oblasť: . Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb

Opatrenie: D. 5. Dopravná infraštruktúra podporujúca udržateľnú mobilitu pracovnej sily

Podopatrenie: D.5.2. Integrovaný dopravný systém - plán udržateľnej mobility

Účel RP: zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste prostredníctvom budovania a zriadenia doplnkovej infraštruktúry cyklistickej trasy

Zmluva o poskytnutí RP bola uzatvorená 29.04.2019

Tento projekt sa realizuje s podporou ÚRADU PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU

Odkaz na webové sídlo: https://www.vicepremier.gov.sk/

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu