Certifikát pre mesto Sabinov od organizácie ENVI-PAK, a.s.

Certifikát pre mesto Sabinov od organizácie ENVI-PAK, a.s.

Organizácia ENVI - PAK, a.s. ktorá zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov udelila mestu Sabinov Certifikát za rok 2022, v ktorom mesto prispelo množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 362 626 kg. Vďaka  takto triedenému zberu  mesto Sabinov prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. v objeme  63 527 000 kg CO2. Pre porovnanie s predošlými rokmi sme v roku 2019 mali 297 021 kg, čo bola úspora vo výške 69 036 000 kg CO2. V roku 2020 sme separovali 322 019 kg odpadu čo bola úspora 70 545 000 kg CO2. Minulý rok to bolo 349 976 kg v celkovej úspore 78 747 000 kg CO2. . Veríme, že aj naďalej budeme všetci zodpovedne triediť odpady. Cieľom systému ENVI – PAK je, aby množstvo recyklovaného odpadu narastalo s dôrazom na čo najvyššiu mieru jeho zhodnotenia a recyklácie. Sme zároveň radi, že občanom nášho mesta nie je životné prostredie ľahostajné.

Aktuálne k ZŠ 17. novembra

Aktuálne k ZŠ 17. novembra

Uplynulý piatok 2. júna mali žiaci 8. ročníka Základnej školy na ulici 17. novembra v Sabinove odcestovať na zájazd do Chorvátska. Deti čakali zbalené doma a odchod autobusu sa odkladal. Ako sa neskôr ukázalo, pochybením zamestnanca školy nebol zájazd objednaný. Počas soboty a nedele prebiehala intenzívna telefonická komunikácia medzi rodičmi žiakov, primátorom mesta a vedením školy.

Ochrana lesov pred požiarmi

Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku a najmä rozšírenia požiarov. Preto venujte pozornosť pobytu detí v prírode, pamätajte na to, že odhodená neuhasená cigareta i  zápalka sú častou príčinou požiarov. Lesy sú naším bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie.

Pokračujeme s podporou projektov participatívneho rozpočtu

Participatívny rozpočet, ktorý je už tretí rok súčasťou rozpočtovej politiky mesta Sabinov, vstupuje do ďalšieho ročníka. Vďaka vašej snahe sa v minulých rokoch podarilo napr. vybudovať a dovybaviť altánok na Šanci, zrekonštruovať ihrisko pri bývalej Obchodnej akadémii, podporiť Dia deň, prípadne doplniť detské ihrisko o nové hracie prvky.  Tohto roku je na tento účel schválený rozpočet vo výške 5000 €.

Obchvat Sabinova postavia firmy zo skupiny Hochtief, bude merať takmer 10 kilometrov

Najnižšiu cenu za výstavbu obchvatu Sabinova na ceste prvej triedy I/68 v dĺžke takmer desať kilometrov navrhlo združenie stavebných spoločností v skupine Hochtief. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala v oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk, zatiaľ ale neuviedla, akú cenu úspešný uchádzač navrhol. Celková odhadovaná hodnota stavebných prác plánovaných na tri roky bola 61,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Kalendár zberu odpadov na rok 2023

Kalendár zberu odpadov na rok 2023

Mesto Sabinov Vám v prílohe prináša nový Kalendár zberu odpadov na rok 2023.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu