SPRÁVA Z ENERGETICKÉHO AUDITU

Mesto Sabinov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia realizovalo projekt s názvom: "Vypracovanie účelových energetických auditov pre mesto Sabinov". 

logo op kzplogo SIEA fill 114x50

Názov projektu:  Vypracovanie účelových energetických auditov pre mesto Sabinov
Kód projektu: 310041BBJ2
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program: 31000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 310040 - 4. Energetický efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 310040051 - 4.4.1. Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
   
Hlavný cieľ projektu: Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy vo vlastníctve mesta Sabinov za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovaných na budovách vo vlastníctve mesta Sabinov.
Hlavná aktivita: Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy vo vlastníctve mesta Sabinov za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovaných na budovách vo vlastníctve mesta Sabinov.
Merateľné ukazovatele: P0160 - Počet energetických auditov - 1
  P0358 - Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytovania energetických služieb - 0
   
Začiatok realizácie aktivít:  11/2021
Ukončenie realizácie aktivít: 04/2023

 

Zmluva o poskytnutí NFP: č.  KZP-PO4-SC441-2019-53/BBJ2 platná od 11.10.2021.

 Celkový výška oprávnených nákladov projektu:   9.240,00 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 7.854,00 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 924,00 €
Vlastné spolufinancovanie - mesto Sabinov:  462,00 €

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálnleho rozvoja

www.op-kzp.sk

 

mzp logo sk bezpozadia

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

 

Odkaz na webové sídlo RO: www.minzp.sk

Odkaz na webové sídlo SO: www.siea.sk

Odkaz na webové sídlo CKO: www.paretnerskadohoda.sk

 

Príloha: Energetický audit mesta Sabinov 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu