EuroVelo 11 - Sabinov a Orkucany

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) s projektom s názvom: "Euro Velo 11 - Sabinov a Orkucany".

  

logo EU MIRRI

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Euro Velo 11 - Sabinov a Orkucany",na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

 Názov projektu:  Euro Velo 11 - Sabinov a Orkucany
Kód projektu v ITMS2014+: 302011N547
Druh projektu:  Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program:  302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:  302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 302010031 - 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Hlavný cieľ projektu: 

1. Budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách Euro Velo 11 k.ú. Sabinov a Orkucany

2.Doplnková cyklistická infraštruktúra v meste Sabinov

Merateľné ukazovatele: 

Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií - 6141 m

Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - 18 ks

Začiatok realizácie projektu:  03/2019
Ukončenie realizácie projektu: 05/2021

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011N547-122-15 platná od 01.03.2019.
Dodatok č. 1: IROP-D1-302011N547-122-15 platný od 29.11.2019 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4336546&l=sk
Dodatok č. 2: IROP-D2-302011N547-122-15 platný od 17.06.2021 https://www.crz.gov.sk/zmluva/5822549/
Dodatok č. 3: IROP-D3-302011N547-122-15 platný od 30.03.2022 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6307791/
Dodatok č. 4: IROP-D4-302011N547-122-15 platný od 08.11.2022 https://www.crz.gov.sk/zmluva/7105512

 Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP:  1.025.917,48 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 872.029,86 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 102.591,75 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 51.295,87 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Odkaz na webové sídlo RO: www.mirri.gov.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.po-kraj.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu