Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov - II

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zlepšenie  prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu podporený s projektom s názvom: "Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov - II".

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov", na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje:

 Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov - II
Kód projektu v ITMS2014+: 312081BIU6
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 312080 - 8. REACT-EU
Špecifický cieľ: 312080010 - 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Hlavný cieľ projektu: Podpora sociálnej inklúzie zabezpečením dostupnosti opatrovateľskej služby pre obyvateľov, ktorí sú na túto službu odkázaní prostredníctvom podpory udržania pracovných miest pre opatrovateľky a tým pádom zotrvanie klienta vo svojom prirodzenom prostredí  čím dochádza k zníženiu dopytu po inštitucionálnej starostlivosti.
Merateľné ukazovatele:

P0274 – Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia: 26

P0966 – Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby: 26

Začiatok realizácie projektu: 12/2021
Ukončenie realizácie projektu: 11/2023

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312081BIU601 bola podpísaná 24.11.2021 a schválená výška príspevku je424.320,00 EUR.

 

 Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 424.320,00 EUR
Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ: 424.320,00 EUR
Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR: 0,00 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 0,00 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
 www.employment.gov.sk
www.mpsvr.sk 

 

 

Výsledky projektu:

Realizáciou hlavných aktivít projektu - poskytovanie opatrovateľskej služby - bolo v období december 2021 až november 2023 poskytnutá opatrovateľská služba celkovo 59 klientom (49 žien / 10 mužov) a to prostredníctvom celkovo 34 opatrovateliek. Opatrovateľská služba bola poskytovaná v domácom prostredí u klientov. V rámci poskytovanej opatrovateľskej služby boli vykonávané opatrovateľkami tieto činnosti: 

1. Sebaobslužné úkony:
Hygiena, Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, Obliekanie, vyzliekanie, Mobility, motorika, Dodržiavanie liečebného režimu

2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:
nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň a lôžko, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie, ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti

3. Základné sociálne aktivity :
Sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitosti, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo praktický nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitosti, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, sprostredkovanie komunikácie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť alebo je hlucho slepá najmä pri nakupovaní a pri záujmových činnostiach,

4. Dohľad:
pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných aktivít

 

Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

 

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu