Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zlepšenie  prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu podporený s projektom s názvom: "Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov".

 

logo ia eu op na sirku

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov",na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje:

 Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov
Kód projektu v ITMS2014+: 312041R790
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 312040 - 4. Sociálne začlenenie
Specifický cieľ: 312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Hlavný cieľ projektu: Podpora sociálnej inklúzie zabezpečením dostupnosti opatrovateľskej služby pre obyvateľov, ktorí sú na túto službu odkázaní prostredníctvom podpory udržania pracovných miest pre opatrovateľky a tým pádom zotrvanie klienta vo svojom prirodzenom prostredí  čím dochádza k zníženiu dopytu po inštitucionálnej starostlivosti.
Merateľné ukazovatele: Počet podporovaných kapacít nových inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí - 18
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni - 1
Začiatok realizácie projektu: 01/2019
Ukončenie realizácie projektu: 02/2021

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I312041R79001 bola podpísaná 18.12.2018 a schválená výška príspevku je 266.760,00 EUR.

 

 Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 266.760,00 EUR
Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ: 226.746,00 EUR
Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR: 40.014,00 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 0,00 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
 www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk 

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu