Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov

logo op kzp A RGB   kohézny fond

Mesto Sabinov má v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podporený projekt s názvom: "Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov", kód ITMS2014+: 310011L500.

 

logo op kzp A RGB   kohézny fond

Mesto Sabinov má v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podporený projekt s názvom: "Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov", kód ITMS2014+: 310011L500.

Cieľ projektu:
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Sabinov.

Hlavná aktivita projektu:
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Merateľné ukazovatele:
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu

Cieľová skupina:
1200 domácností

Celková zazmluvnená suma: 179.289,60 €
Výška poskytnutého NFP: 170.325,12 €
Spolufinancovanie mestom: 8.964,48 €

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os:
1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená 18.06.2018 a je účinná od 22.06.2018. (zmluva).

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Odkaz na webové sídlo RO: www.minzp.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.sazp.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu