Obchodné organizácie

V zmysle štatútu mesta Sabinov mestské zastupiteľstvo je oprávnené zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov a schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe. 

Mesto môže zveriť svoj majetok do správy organizáciám a obchodným spoločnostiam zriadeným mestom podľa osobitného predpisu. Rozsah ich práva nakladať a disponovať s majetkom mesta sa musí upraviť v zakladateľských, alebo zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

Mesto Sabinov má účasť v nasledujúcich obchodných organizáciách:

P.č. Názov Adresa Účasť mesta
01   Verejnoprospešné služby s.r.o.   Hollého 35, 083 01 Sabinov 100%
a) Zoznam členov predstavenstva a dozornej rady. pdf
b) Zakladateľská listina VPS.pdf
c) Výročná správa za rok 2013.pdf
d) Výročná správa za rok 2014.pdf
e) Výročná správa za rok 2015.pdf
f) Výročná správa za rok 2016.pdf
g) Výročná správa za rok 2017.pdf

 

P.č. Názov Adresa Účasť mesta
02   Mestské lesy Sabinov s.r.o.    Nám. slobody 57, 083 01 Sasbinov  100%
a) Zoznam členov predstavenstva a dozornej rady.pdf
b) Zakladateľská listina.pdf
c) Výročná správa 2013.pdf
d) Výročná správa 2014.pdf
e) Výročná správa 2015.pdf
f) Výročná správa 2016.pdf
g) Výročná správa 2017.pdf
h) Výročná správa 2018.pdf
i) Výročná správa 2019.pdf
j) Výročná správa 2020.pdf

 

P.č. Názov Adresa Účasť mesta
03   Sabyt s.r.o. Sabinov   ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov 51%
a) Zoznam členov predstavenstva a dozornej rady.pdf
b) Výročná správa za rok 2012.pdf
c) Výročná správa za rok 2013.pdf
d) Výročná správa za rok 2014.pdf
e) Výročná správa za rok 2015.pdf
f) Výročná správa za rok 2016.pdf
g) Výročná správa za rok 2017.pdf
h) Výročná správa za rok 2018.pdf
i) Výročná správa za rok 2019.pdf
j) Výročná správa za rok 2020.pdf
k) Výročná správa za rok 2021.pdf
l) Výročná správa za rok 2022.pdf

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu