Školy a školské zariadenia

Školy a školské zariadenia

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 1 a 2 definuje štátnu rozpočtovú organizáciu, štátnu príspevkovú organizáciu, rozpočtovú organizáciu a príspevkovú organizáciu obce alebo vyššieho územného celku. 

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce alebo vyššieho územného celku vyplývajúcich z osobitných predpisov.

Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

 Mesto Sabinov je zriaďovateľom týchto škôl a školských zariadení:

01.Základná škola 17. novembra 17. novembra 31, 083 01 Sabinov,  www.zsnovsab.edu.sk
02.Základná škola Komenského Komenského 13, 083 01 Sabinov,  www.zskomsab.edupage.org
03.Základná umelecká škola Námestie slobody 29, 083 01 Sabinov,  www.zussabinov.sk
04.Materská škola 17. novembra 42, 083 01 Sabinov, www.ms17novembra.sk
05.Materská škola Švermova 1, 083 01 Sabinov, www.mssvermova.sk
06.Materská škola 9. mája 27, 083 01 Sabinov,  www.ms9maja.sk
07.Materská škola Jarková 63, 083 01 Sabinov
08.Materská škola Komenského 42, 083 01 Sabinov

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu