Nekategorizované

Zimný štadión Sabinov I.ETAPA - Výmena technológie chladenia

FNPS ZS tech

Prezidentské voľby 2024

PV2024

 

Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Termín volieb oznámil v pondelok 8. januára 2024 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Prípadné druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024.

Druhé kolo volieb sa koná do 14 dní od prvého kola v prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov.

Od stredy 7.2.2024 vydávame hlasovacie preukazy. Ak sa v čase konania volieb nebudete nachádzať v mieste svojho trvalého bydliska a volieb sa chcete zúčastniť, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. S preukazom môžete voliť kdekoľvek na Slovensku. O preukaz môžete požiadať osobne (MsÚ Sabinov - referát evidencie obyvateľstva na prízemí), listom, ale aj cez e-mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

O hlasovací preukaz môžu voliči žiadať písomne a cez e-mail najneskôr do 4. marca na prvé kolo volieb a do 14. marca na druhé kolo volieb. „Osobne možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb," uviedli z Ministerstva vnútra (MV) SR. Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy na obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť.

Ministerstvo upozorňuje, že volič môže s preukazom hlasovať aj v mieste trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. „Hlasovací preukaz je platný len na ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom," priblížil hovorca MV Matej Neumann. Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.

Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa už začala. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom.

Všetky potrebné informácie:

pre kandidátov,
pre voličov,
pre politické strany,
pre petičné výbory,
o vzoroch a tlačivách,
o organizačno-technickom zabezpečení,
o financovaní volieb

zverejňuje ministerstvo vnútra na svojich webových stránkach.

Všeobecné súťažné podmienky / Pravidlá súťaže o poukážky v rámci Európskeho týždňa mobility 2023

Všeobecné súťažné podmienky / Pravidlá súťaže o poukážky v rámci Európskeho týždňa mobility 2023

Usporiadateľ súťaže

Organizátorom súťaže je Mesto Sabinov, www.sabinov.sk

Kto môže súťažiť?

Táto súťaž je určená všetkým občanom Slovenskej republiky, starším ako 15 rokov.

Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 14.9.2023 (9:00 hod.) – 15.9.2023 (21:00 hod.)

Ako sa do súťaže zapojiť?

Súťažiacim sa stane ten, kto od vyhlásenia súťaže (14.9.2023) pridá komentár k príspevku na fanpage mesta Sabinov, ktorý vyhlasuje túto súťaž. Každý súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa na súťaži aj viackrát, ale vždy s odlišným komentárom.

Ceny

Cenami sú:

  • 10x poukážok od spoločnosti TIER (každá poukážka platí na 30 minút jazdy denne v čase od 16.9.2023 - 22.9.2023
  • 2x mesačné poukážky od spoločnosti ANTIK (platné od 17.9.2023 – 17.10.2023)
    Každý výherca má nárok iba na jednu poukážku. Výhry budú odovzdané výhercom usporiadateľom.
Výherca

Usporiadateľ dňa 16.9.2023 vyberie zo všetkých pridaných komentárov 12 výhercov, ktorí získajú cenu uvedenú v súťaži. Výhercovia budú vyhlásení na fanpage mesta Sabinov 16.9.2023. Pokiaľ nie je uvedené inak, výherca bude vyzvaní, aby kontaktoval v priamej správe usporiadateľa súťaže na Facebooku. Pokiaľ výherca nekontaktuje usporiadateľa do 4 dní, stráca nárok na výhru a bude vybraný náhradný výherca.

Ďalšie pravidlá

V prípade, že usporiadateľ zistí, že výherca nejakého dôvodu nespĺňa pravidlá súťaže, nemá výherca na výhru nárok a podľa vyššie uvedených podmienok stanovenia výhercu bude určený ďalší výherca. Výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. Výhry ani účasť v súťaži nie sú právne vymáhateľné. Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá prípadne výhercovi alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhry. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri organizácii súťaže a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže vrátane jej ukončenia. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá.


Osobné údaje

Zapojením do súťaže súťažiaci berie na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené vo Facebookom profile budú spracované usporiadateľom, ako správcom osobných údajov, a to na účely splnenia povinností vyplývajúcich zo súťaže (teda najmä odovzdanie výhry). Dáta nebudú použité na iné účely a po ukončení súťaže budú vymazané.

Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá sú platné a účinné od 14.9.2023

Výzva občanom - Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Sabinov

Výzva občanom - Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Sabinov

Prosíme občanov, aby od dňa 17.9.2023 (nedeľa) v čase od 22:00 hod. až do ukončenia stavby pod názvom: "Zlepšenie technickej infraštruktúry
pre obyvateľov MRK v meste Sabinov" ul. Ružová, neparkovali pred bytovými domami č. 45 až 60.

Dňa 18.9.2023 (pondelok) sa budú odstraňovať vstupné (nábehové) obrubníky na parkoviskách. Od 18.9.2023 až do
ukončenia stavby nebude možný vstup a výjazd z parkovísk pred bytovými domami č. 45 až č. 60.

Žiadame občanov, aby v termíne od 17.9.2023 od 22:00 hod. do ukončenia stavebných prác na ul. Ružovej, využili
parkoviská
- ul. Ružová č. 45 až 60 za bytovými domami (OD Domino), ul Kpt. Nálepku, parkovisko pri kúpalisku, ul. Švermová (pri MsKS),
ul. 17. novembra - pozdĺžne parkovanie a parkoviská pri hradbách.

Parkoviská pred bytovými domami č.45 až 60 majú kapacitu 75 parkovacích miest, alternatívne parkoviská majú kapacitu 375 parkovacích miest z toho 12 miest je pre imobilných.

Práce na uložení asfaltového krytu budú prebiehať do konca októbra.

Žiadame občanov o ústretovosť a ohľaduplnosť.

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo mesta Sabinov www.sabinov.sk majú záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Webové sídlo je vytvorené v redakčnom systéme CMS Joomla!
Joomla! je voľne šíriteľný software založený na GNU/GPL licencii.(General Public License)

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo mesta Sabinov dostupné na adrese  www.sabinov.sk

Stav súladu

Táto webová aplikácia je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

a) nesúlad:

  • so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
    • V niektorých prípadoch - nedostatočný kontrast farby písma s pozadím a úkor dizajnu.
    • Rovnaké alternatívne názvy obrázkov v galérii.

b) neprimerané zaťaženie:

  • videá vnorené do článkov nemajú textový popis, vložené titulky ani audiokomentár. Tieto videá sú však vo väčšine prípadov len ilustračné a všetok dôležitý obsah je dostupný tiež v textovej podobe.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 25.11.2022.

Vyhodnotenie súladu webovej aplikácie s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu