Referát sociálnych služieb

Mesto sa pri poskytovaní sociálnych služieb riadi Zákonom č.448/2008 Z. z.. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.Referát sociálnych vecí

  • poskytnutie sociálneho poradenstva
  • jednorazová dávka v hmotnej a sociálnej núdzi
  • inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi
  • inštitút osobitného príjemcu rodinných prídavkov
  • opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
  • poskytnutie stravovania a dovozu stravy pre seniorov
  • terénna sociálna služba
Zodpovedný pracovník:  Mgr. Marianna TOBIAŠOVÁ
 051 - 4880 439    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Spoločný obecný úrad pre sociálne služby

  • poskytnutie sociálneho poradenstva 
  • opatrovateľská služba
  • umiestnenie do zariadenia pre seniorov
Zodopvedný pracovník:   Mgr. Paulína HORVÁTOVÁ
  051 - 4880 418    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu