Referendum 2023

Referendum 2023

R O Z H O D N U T I E prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 20 a § 202 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022
v y h l a s u j e m   r e f e r e n d u m, v ktorom voliči rozhodnú o otázke. ( v prílohe)

a určujem

1. deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 10. novembra 2022,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 24. novembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. decembra 2022.

Primátorom Sabinova bude naďalej Michal Repaský

Primátorom Sabinova bude naďalej Michal Repaský

Dňa 29.10.2022 boli prvýkrát v histórii nášho štátu spojené voľby. Volili sme primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva a takisto predsedu Prešovského samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Na základe údajov zo Štatistického úradu SR a po spočítaní výsledkov zo všetkých 10 volebných okrskov vyplynulo, že z počtu 9501 zapísaných voličov bolo vydaných 4 216 obálok, z toho bolo 4 211 odovzdaných obálok pre voľbu primátora. Účasť voličov bola 44,37 %. S počtom hlasov 2 897 (71,24 %) zvíťazil Michal Repaský (NEKA). Druhý v poradí Marek Hrabčák (NEKA) získal 947 hlasov (23,29 %), tretia Beáta Pribulová (NEKA) získala 222 hlasov (5,45 %).

McDonald's Cup v Sabinove

McDonald's Cup v Sabinove

Dňa 17. mája 2022 zavítalo na štadión MFK v Sabinove Krajské kolo 23. ročníka mini futbalového turnaja McDonald's Cup, kde sa odohrali futbalové zápasy, ktoré rozhodli v poradí už o šiestom postupujúcom družstve do finále. Víťazom sa stala Základná škola z obce Víťaz. Postupuje do Senca, kde si zmeria sily s najlepšími družstvami ďalších krajov. Veľké finále McDonald's Cupu 2021/2022 je na programe v júni na štadióne v Senci. Prešovské krajské kolo McDonald's Cupu sa hralo u nás. Zo 136 prihlásených základných škôl v regióne do 23. ročníka, do krajského kola postúpilo dvanásť víťazov okresných kôl:

Mimoriadny snem ZMOS vyzýva samosprávy na štrajkovú pohotovosť

Mimoriadny snem ZMOS vyzýva samosprávy na štrajkovú pohotovosť

Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na rokovaní 18.5.2022 vyzvali členské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvolania:
a) účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu,
b) zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,
c) symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19. mája 2022 do 30. júna 2022,
d) prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatné kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.
e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS.
V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6. 2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.

Mesto Sabinov pripravuje opatrenia na zlepšenie klímy v meste - návrh vodozádržných opatrení na území mesta Sabinov

Občianske združenie Greengang vypracovalo pre mesto Sabinov „Správu o stave krajiny a teplotného režimu krajiny a jej schopnosti zadržať dažďovú vodu a návrhu potrebnej transformácie krajiny na ozdravenie klímy pre mesto Sabinov“ . Projekt bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Efektívna verejná správa. Hlavná aktivita tohto projektu bola zameraná na monitoring územia termovíznym snímkovaním bezpilotným zalietavaním častí katastrov miest zapojených do projektu, kde sa sledoval stav poškodenia krajiny, schopnosť krajiny zachytávať dažďovú vodu a teplotný režim krajiny. Tieto merania má spoločnosť úspešne za sebou.

Mesto Sabinov = SMART CITY

Mesto Sabinov = SMART CITY

Možno sa niektorí pri čítaní titulky pousmejete, ale je tomu tak. Hoci doteraz to možno nebolo až tak viditeľné. Mesto Sabinov je už niekoľko rokov členom Slovak Smart City Cluster. Cieľom tohto združenia je integrovať kapacity celého spektra dotknutých inštitúcií, samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov v prospech rozvoja a implementácie konceptu rozumných miest a mestských regiónov na Slovensku. Pojem “smart” je veľmi často spájaný iba s technologickými aspektmi, zdôrazňuje skutočnosť, že technológie predstavujú iba časť kvality „smart“. Jedným z prvkov smart v meste je aj modernizované verejné osvetlenie, z ktorého realizáciou sa začalo v roku 2018. Osvetlenie je centrálne riadené na úrovni rozvádzačov, ktoré umožňujú vzdialene kontrolovať spotrebu a zapínať/vypínať jednotlivé vetvy verejného osvetlenia. Mesto pracuje aj na príprave nových technologické inovácii, ktoré môžu byť účelne a efektívne využívané v prospech ľudí.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu