Informácia o povinnosti kosiť pozemky s výskytom buriny, inváznych rastlín a náletových drevín

Informácia o povinnosti kosiť pozemky s výskytom buriny, inváznych rastlín a náletových drevín

Mesto Sabinov upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (ďalej len „zákon“) v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá v § 3 vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy:

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis 2b) neustanovuje inak,

c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí 3)

d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

 

Poľnohospodárskou pôdou sa rozumie pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávnaté porasty.

Na základe zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlino-lekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, každý je povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Problematiku nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov upravuje zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov a spôsob ich odstraňovania ustanovuje § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov (užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov) na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a na  realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2 krát do roka) s cieľom nešíriť buriny a škodcov.

Príslušný orgán dozoru je oprávnený za nesplnenie zákonných povinností uložiť pokutu, ktorej výška môže za porušenie § 3 zákona  dosiahnuť 330 eur, ak sa priestupku dopustí fyzická osoba a pokutu od 166 eur do 33200 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona dopustí podnikateľ.

Varovanie pred výskytom medveďa

Varovanie pred výskytom medveďa

V lokalite Krakovec v katastri obce Červená Voda bola spozorovaná medvedica s mláďatami. Vzhľadom k tomu, že ide o priestor, ktorí často navštevujú hubári a turisti, žiadame občanov, aby zvýšili opatrnosť, prípadne zvážili cestu do tohto lesného teritória.

Certifikát pre mesto Sabinov od organizácie ENVI-PAK, a.s.

Certifikát pre mesto Sabinov od organizácie ENVI-PAK, a.s.

Organizácia ENVI - PAK, a.s. ktorá zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov udelila mestu Sabinov Certifikát za rok 2022, v ktorom mesto prispelo množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 362 626 kg. Vďaka  takto triedenému zberu  mesto Sabinov prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. v objeme  63 527 000 kg CO2. Pre porovnanie s predošlými rokmi sme v roku 2019 mali 297 021 kg, čo bola úspora vo výške 69 036 000 kg CO2. V roku 2020 sme separovali 322 019 kg odpadu čo bola úspora 70 545 000 kg CO2. Minulý rok to bolo 349 976 kg v celkovej úspore 78 747 000 kg CO2. . Veríme, že aj naďalej budeme všetci zodpovedne triediť odpady. Cieľom systému ENVI – PAK je, aby množstvo recyklovaného odpadu narastalo s dôrazom na čo najvyššiu mieru jeho zhodnotenia a recyklácie. Sme zároveň radi, že občanom nášho mesta nie je životné prostredie ľahostajné.

Aktuálne k ZŠ 17. novembra

Aktuálne k ZŠ 17. novembra

Uplynulý piatok 2. júna mali žiaci 8. ročníka Základnej školy na ulici 17. novembra v Sabinove odcestovať na zájazd do Chorvátska. Deti čakali zbalené doma a odchod autobusu sa odkladal. Ako sa neskôr ukázalo, pochybením zamestnanca školy nebol zájazd objednaný. Počas soboty a nedele prebiehala intenzívna telefonická komunikácia medzi rodičmi žiakov, primátorom mesta a vedením školy.

Ochrana lesov pred požiarmi

Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku a najmä rozšírenia požiarov. Preto venujte pozornosť pobytu detí v prírode, pamätajte na to, že odhodená neuhasená cigareta i  zápalka sú častou príčinou požiarov. Lesy sú naším bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie.

Pokračujeme s podporou projektov participatívneho rozpočtu

Participatívny rozpočet, ktorý je už tretí rok súčasťou rozpočtovej politiky mesta Sabinov, vstupuje do ďalšieho ročníka. Vďaka vašej snahe sa v minulých rokoch podarilo napr. vybudovať a dovybaviť altánok na Šanci, zrekonštruovať ihrisko pri bývalej Obchodnej akadémii, podporiť Dia deň, prípadne doplniť detské ihrisko o nové hracie prvky.  Tohto roku je na tento účel schválený rozpočet vo výške 5000 €.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu