Projekty z EÚ

Cyklochodník Sabinov - Drienica

Cyklochodník Sabinov - Drienica

Mesto Sabinov podalo v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Regionálny príspevok bude použitý na úhradu výdavkov spojených s realizáciou stavby cyklochodníka medzi mestom Sabinov a obcou Drienica v dĺžke 946,85 m.

Zlepšenie vybavenosti odborných učební na ZŠ 17. Novembra

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s projektom s názvom: "Zlepšenie vybavenosti odborných učební na ZŠ 17. Novembra".

efrr  MIRRI  ogo irop 2014 2020 verzia 01

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Zlepšenie vybavenosti odborných učební na ZŠ 17. Novembra",na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

 Názov projektu:  Zlepšenie vybavenosti odborných učební na ZŠ 17. Novembra
Kód projektu v ITMS2014+: 302021J077
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
Špecifický cieľ:
Hlavný cieľ projektu: zabezpečiť lepšie vzdelávacie podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ 17. Novembra v súlade s existujúcimi požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.
Merateľné ukazovatele: Počet podporených knižníc - 1
Počet podporených učební IKT - 1
Počet podporených učební polytechnických - 1
Počet podporených učební prírodovedných - 1
Začiatok realizácie projektu: 12/2019
Ukončenie realizácie projektu: 02/2021

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J077-222-13 bola podpísaná 07.08.2018 a schválená výška príspevku je 82.848,14 EUR.

 

Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a dodatku č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 25.05.2020::  82.112,93 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 69.795,99 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 8.211,29 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 4.105,65 EUR
   

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.mpsr.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.po-kraj.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území s projekt s názvom: "Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov".

WiFi pre Teba – mesto Sabinov

free wifiMesto sa rozhodlo zvýšiť dostupnosť internetu pre všetkých, a preto tu máme projekt: „WiFi pre Teba – mesto Sabinov“. Každý občan totiž vidí, že v čase silnejúcej informatizácie je prístup k internetovej sieti nevyhnutnosťou. Naše mesto sa teda aktívne podieľa na projekte, ktorý rozšíri prístup k internetu pre každého. Táto výzva neostala len na papieri a daná vec je už schválená.

Znižovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Sabinov – etapa č. II

Mesto Sabinov má v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018 schválený projekt s názvom: "Znižovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Sabinov – etapa č. II".

Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zlepšenie  prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu podporený s projektom s názvom: "Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov".

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu