Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) projektom s názvom: "Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK". (kód ITMS2014+: 312061BVU7)

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK", na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje:

Názov projektu:

Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK

Kód projektu v ITMS2014+:

312061BVU7

Druh projektu:

Dopytovo-orientovaný projekt

Kód výzvy:

OPLZ-PO6-SC611-2021-2

Názov výzvy:

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)

Operačný program:

312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ:

6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Hlavný cieľ projektu:

podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry (napr. kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené cesty)

Merateľné ukazovatele:

Počet obyvateľov, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii.

Začiatok realizácie projektu:

03/2022

Ukončenie realizácie projektu:

12/2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022/005228 je platná od 30.11.2022, účinná od 15.12.2022  a schválená výška NFP 680 345,01 EUR.

Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP:

716 152,64 EUR

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ:

608 729,74 EUR

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR:

71 615,26 EUR

Vlastné zdroje - mesto Sabinov:

35 807,63 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.sk

www.esf.gov.sk

 www.minv.sk

www.sabinov.sk 

 

 logo_OPLZ_a_EU_a_MV_SR.png

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu