Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68, ktorá bola zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s projektom s názvom: "Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova". (kód projektu: 310041BPI5).

 

Mesto Sabinov realizovalo schválený projekt: "Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova". (kód projektu: 310041BPI5), ktorý bol podporený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

  ok

Názov projektu: Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova
Kód projektu ITMS2014+: 310041BPI5
Druh projektu:  Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os:  4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných
budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Hlavný cieľ projektu:  Dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy zlepšenie prostredia pre pobyt detí, obnova a celková estetizácia školského zariadenia.
Hlavná aktivita: 
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy.
Realizované opatrenia:
1. Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií s inštaláciou rekuperačných jednotiek
2. Úprava vykurovacieho systému,
3. Príprava teplej vody,
4. Modernizácia vnútorného osvetlenia a elektroinštalácia,
5. Fotovoltaické panely.
Merateľné ukazovatele:
P0080 - Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE - MWh/rok
P0084 - Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE - MWh/rok
P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov - t ekviv. CO2
P0250 - Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove - počet
P0470 - Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie - počet
P0612 - Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek - m2
P0627 - Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti - MWh/rok
P0628 - Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti - MWh/rok
P0687 - Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách - kWh/rok
P0689 - Zníženie potreby energie vo verejných budovách - kWh/rok
P0691 - Zníženie produkcie emisií NOx - Kg/rok
P0692 - Zníženie produkcie emisií PM10 - Kg/rok
P0694 - Zníženie produkcie emisií SO2 - Kg/rok
P0701 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách - kWh/rok
P0705 - Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov - MWe
P0706 - Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov - MW
P0707 - Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov - MWt
Začiatok realizácie projektu: 
04/2022
Ukončenie realizácie projektu: 
12/2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68/BPI5 je platná od 31.12.2021 a schválená výška NFP je  44..451,42 €.

 

Rozpočet projektu v zmysle zmluvy o poskytnutie NFP č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68/BPI5
Celkové oprávnené výdavky:  464.685,71 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 394.982,85 €
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 46.468,57 €
Spolufinancovanie mestom Sabinov:  23.234,29 €

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.op-kzp.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.minzp.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.siea.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

MŽP SR

 

Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu