Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s projektom s názvom: "Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov"

Mesto Sabinov zrealizovalo schválený projekt s názvom: "Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov",na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Názov projektu: Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov
Kód projektu v ITMS2014+: 302021L086
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov za účelom vytvárania študijných schopností a sociálnej integrácie detí, zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov a budovania prvkov inkluzívneho vzdelávania v MŠ.
Merateľné ukazovatele: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl v počte 45
Počet podporených areálov MŠ - 1
Počet podporených materských škôl - 1
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením - 1
Podlahová plocha renovovaných verejných budov - 426,10 m2
Začiatok realizácie projektu: 07/2019
Ukončenie realizácie projektu: 09/2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-202021L086-221-10 bola podpísaná dňa 21.06.2018 a schválená výška príspevku je 202.122,00 EUR.

 

Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 212.760,00 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 180.846,00 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 21.276,00 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 10.638,00 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE 
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

 

Odkaz na webové sídlo RO: www.mpsr.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.po-kraj.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu