Kancelária primátora

Kancelária primátora

Kancelária primátora je osobitný útvar, ktorý z poverenia primátora vykonáva transformáciu všetkých činností, z ktorých primátorovi ako štatutárnemu orgánu vyplývajú úlohy na podmienky mesta. Asistentka primátora mesta zodpovedá za plnenie úloh primátorovi. 

Asistentka primátora mesta:

 • zabezpečuje porady primátora mesta a zápisy z nich,
 • organizuje a zabezpečuje úlohy súvisiace s plnením reprezentačných povinností primátora mesta vo vzťahu k obyvateľom mesta, ich združeniam, významným návštevám,
  ap.,
 • vedie evidenciu o udelení čestného občianstva mesta, ceny mesta a ceny primátora mesta,
 • plní úlohy v oblasti cestnej dopravy podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje vedenie vlastných cestných motorových vozidiel podľa osobitných predpisov vrátane drobnej údržby, čistenia, kontrol a vedenia predpísanej evidencie,
  vybavovanie žiadaniek na prepravu primátora mesta, zástupcu primátora mesta a zamestnancov MsÚ, vyťaženosť služobných motorových vozidiel,
 • nákup občerstvenia pre potreby kancelárie primátora mesta,
 • zabezpečuje evidenciu vydaných cestovných príkazov zamestnancom

Zodpovedná referentka: Gabriela REVIĽÁKOVÁ

Referát komunikácie a marketingu:

 • plní úlohy na úseku spolupráce s médiami,
 • zabezpečuje komunikačnú stratégiu mesta, prezentáciu činnosti orgánov mesta a MsÚ v médiách,
 • plní úlohy v oblasti propagácie mesta,
 • zabezpečuje správu sociálnych sietí a webovej stránky mesta Sabinov,
 • spolupracuje s občianskymi združeniami a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti miestnej kultúry,
 • plní úlohy spojené s organizovaním verejných kultúrnych podujatí na území mesta,
 • spolupracuje a zabezpečuje úlohy na úrovni regionálnej a medzinárodnej spolupráce,
 • spolupracuje pri zabezpečení organizácie a obsahu programu návštev delegácií partnerských miest,
 • zabezpečuje operatívne zverejňovanie výziev, oznámení a správ mesta týkajúcich sa činnosti samosprávy, resp. štátnych orgánov a iných právnických a fyzických osôb,
 • usmerňuje používanie štátnych symbolov na území mesta podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje agendu vybavovania žiadostí o informácie podľa osobitného zákona v 1. stupni a ich evidenciu,
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom zhromažďovacieho práva občanov podľa osobitného predpisu,
 • vedie zoznam kultúrnych pamiatok na území mesta podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje vedenie obecnej kroniky,
 • zabezpečuje spracovávanie ročného kronikárskeho záznamu mesta prostredníctvom kronikára mesta a ručný prepis kroniky prostredníctvom tretej osoby,

Zodpovedná referentka: Bc. Zuzana Tökölyová

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu