Kancelária primátora

Kancelária primátora

Kancelária primátora je osobitný útvar, ktorý z poverenia primátora vykonáva transformáciu všetkých činností, z ktorých primátorovi ako štatutárnemu orgánu vyplývajú úlohy na podmienky mesta. Asistentka primátora mesta zodpovedá za plnenie úloh primátorovi.

Asistentka primátora mesta:

 • vedie administratívnu agendu primátora mesta a prednostu mestského úradu,
 • plní organizačné a administratívne úlohy spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a mestskej rady (kompletizácia materiálov, pozvánky, zápisnice, návrhy a plní organizačné a administratívne úlohy spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a mestskej rady (kompletizácia materiálov, pozvánky, zápisnice, návrhy a zverejňovanie uznesení, evidencia orgánov samosprávy mesta, evidencia účasti poslancov na zasadnutiach, organizovanie verejných zhromaždení občanov, ap.),
 • zabezpečuje porady primátora mesta a zápisy z nich,
 • vedie centrálnu evidenciu uzatvorených zmlúv

Zodpovedný referent: Gabriela REVIĽÁKOVÁ, Ing. Júlia ŠTECOVÁ

Referát pre styk s verejnosťou a médiami:

 •  zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom zhromažďovacieho práva občanov podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom zhromažďovacieho práva občanov podľa osobitného predpisu,
 • usmerňuje používanie štátnych symbolov na území mesta podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje vedenie obecnej kroniky,
 • zabezpečuje spracovávanie ročného kronikárskeho záznamu mesta prostredníctvom kronikára mesta a ručný prepis kroniky prostredníctvom tretej osoby,
 • plní úlohy na úseku spolupráce s médiami,
 • zabezpečuje komunikačnú stratégiu mesta, prezentáciu činnosti orgánov mesta a MsÚ v médiách

Zodpovedný referent: Mgr. Juraj VRÁBEL

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu