Oddelenie právne a správy majetku

Oddelenie právne a správy majetku

Mgr. Lukáš JANIGA- vedúci oddelenia 

Právnik:

Zodpovedný referent: JUDr. Beáta FINDIŠOVÁ

Referát správy majetku:

a) vypracúva a posudzuje zmluvy vo vymedzenej oblasti,
b) rieši majetkovo-právne vzťahy pri usporiadaní užívania a vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku,
c) spolupracuje pri riešení reštitučných nárokov oprávnených osôb,
d) zvoláva a riadi ponukové konania, výberové konania a dražby pri predaji a prenájme majetku mesta,
e) kontroluje plnenia zmlúv, vyhotovených na odbore,
f) spravuje mestský majetok z pohľadu majetkovo-právneho,
g) zabezpečuje spracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov k zmluvným prevodom, záložným právam a vkladom majetku do spoločností,
h) spolupracuje pri zakladaní a zriaďovaní právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Mesto Sabinov v rozsahu majetkovej účasti,
i) zabezpečuje poistenie majetku mesta a likvidáciu poistných udalostí okrem majetku zvereného do správy rozpočtových organizácií zriadených mestom,
j) koordinuje a zodpovedá za prípravu a realizáciu jarmokov a trhov,
k) správa verejnej zelene, riešenie skládok odpadu - prevencia

 • komunikácia s podnikateľskými subjektmi
 • hnuteľný majetok mesta
 • organizácia jarmokov

Zodpovedný referent: Jana SEMANOVÁ

 • bytová politika
 • správa hnuteľného majetku mesta

Zodpovedný referent: Anna KARNIŠOVÁ

 • správa nehnuteľného majetku mesta

Zodpovedný referent: Ing. Zuzana HMEĽAROVÁ, 051 - 4880 423

 • energetik - správca budov

Zodpovedný referent: Jozef ŠČECINA

Úsek hospodárskej prevádzky:

 • obstaráva vecné vybavenie mestského úradu a orgánov samosprávy mesta vrátane verejného obstarávania tovarov a služieb podľa osobitného predpisu 
 • zabezpečuje riadny chod telekomunikačných zariadení mestského úradu, sleduje a eviduje dodávky energií, vodné a stočné a hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami určenými na činnosť mestského úradu 
 • zabezpečuje domovnícke práce a drobnú údržbu v objekte mestského úradu, čistenie a udržiavanie chodníkov a priľahlých priestranstiev a prevádzku kotolne vrátane drobnej údržby a vedenia prevádzkovej dokumentácie
 • zabezpečuje upratovanie objektu mestského úradu vrátane prania pre potreby mestského úradu 
 • usmerňuje používanie štátnych symbolov na území mesta podľa osobitného predpisu

Zodpovedný referent: Ing. Soňa GERMIČOVÁ

Športová hala

Správkyňa mestskej športovej haly: Anna Lopuchovská, t. č. 0948 207 993, 0904 641 111

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu