Oddelenie školstva a spoločný školský úrad

Oddelenie školstva a spoločný školský úrad

PaedDr. Iveta ŠULÍKOVÁ - vedúca oddelenia 

- Školský úrad Sabinov 
- Referát pre personalistiku a mzdy na úseku školstva
- Referát školstva, kultúry a telesnej výchovy

Oddelenie školstva plní najmä tieto úlohy:

1. vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení
2. vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení
3. zriaďovanie a zrušovanie základných škôl, základných umeleckých škôl, predškolských zariadení, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, školských kuchýň a školských jedální pre žiakov MŠ a ZŠ, jazykových škôl pri základných školách
4. vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na ZŠ
5. vykonávanie kontroly hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom
6. zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto zriaďovateľom
7. určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej ZŠ plniť povinnú školskú dochádzku, ak sa základná škola vyradí zo siete škôl a škol. zariadení
8. spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti
9. prideľovanie finančných prostriedkov cirkevnej škole a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami
10. schvaľovanie zmlúv o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.
11. rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry
12. súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov
13. podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu
14. utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých
15. podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov
16. podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody
17. kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru
18. spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry
19. vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky na ZŠ
20. v oblasti investícií zostavuje plán a rozpočet pre školy a školské zariadenia, ktoré zriaďuje
21. vykonáva správu škôl a školských zariadení a na uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje:
a/ priestory a materiálno-technické vybavenie
b/ didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese
c/ finančné prostriedky na prevádzku a údržbu
d/ investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov
22. vykonáva kontrolu hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré
pridelila podľa osobitného predpisu a kontrolu účelnosti hospodárenia s majetkom obce v správe školy
23. zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských
zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom
24. vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky
/priestupkové konanie/
25. vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach ZŠ, ZUŠ a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a v ktorých rozhodol riaditeľ v prvom stupni
26. určuje školské obvody pre jednotlivé školy, príp. spoločné školské obvody pre susedné obce a vypracováva všeobecne záväzné nariadenie
27. oznamuje obciam prijatie detí s trvalým bydliskom v obci do základnej školy v meste
28. určuje školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej ZŠ plniť povinnú školskú dochádzku
29. spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy a verejnosti
30. prerokúva s radou školy a riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktoré zriadila:
a/ koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia
b/ rozpočet a materiálno-technické podmienky na činnosť školy alebo šk. zariadenia
c/ personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov škôl a šk. zariadení
d/ požiadavky mesta na skvalitnenie starostlivosti o žiakov
e/ správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

 Mesto v rámci prenesených kompetencií ďalej:

- zabezpečuje voľby do mestskej školskej rady
- určuje spôsob a právnu formu hospodárenia CVČ
- dáva súhlas na stravovanie dospelých stravníkov a iných osôb v ŠJ
- určuje výšku úhrady za stravu detí, žiakov, študentov a dospelých osôb v zariadeniach školského stravovania
- udeľuje súhlas na podnikateľskú činnosť zariadenia školského stravovania
- určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov predškolského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom
- po prerokovaní s riaditeľom poskytuje priestory predškolského zariadenia v čase mimo prevádzky aj na iné výchovno-vzdelávacie záujmové činnosti
- zabezpečuje prípravu materiálov pre rokovanie mestskej školskej rady a komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru pri MsZ.

 Referát školstva:

Zodpovedný referent: Eva KOVALÍKOVÁ

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu