Oddelenie rozpočtu a financií

Oddelenie rozpočtu a financií

Ing. Alžbeta SEMANOVÁ - vedúca oddelenia 

 • Dane a poplatky
 • Referát účtovníctva
 • Referát rozpočtu
 • Referát PaM
 • Pokladňa

 Finančné oddelenie zabezpečuje:

 • zostavovanie rozpočtu mesta, jeho zmeny a vyhodnocuje jeho plnenie,
 • kontrolu dodržiavania finančnej a rozpočtovej disciplíny,
 • vedenie účtovníctva mesta podľa platných predpisov,
 • úverovú politiku mesta,
 • daňovú politiku mesta,
 • pokladničné operácie,
 • evidenciu a archiváciu všetkých dokladov potrebných k činnosti oddelenia,
 • prípravu návrhov na všeobecne záväzné nariadenia v riadenej oblasti,
 • ekonomickú a finančnú agendu obchodných spoločností, rozpočtových a príspevkových organizácií, v ktorých má mesto účasť.

Dane a poplatky

Referát poskytuje informácie o daniach z nehnuteľností, dane za psa, komunálny odpad a drobný stavebný odpad, za prenájom verejného priestranstva, nevýherné hracie prístroje, ubytovanie, predajné automaty.

1. Daň z nehnuteľností
2. Daň za psa
3. Daň za predajné automaty
4. Daň za nevýherné hracie prístroje

 
Zodpovedný referent: Daniela SURMÍKOVÁ

 

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2. Dotácie z rozpočtu mesta
3. Daň za záber verejného priestranstva
4. Daň za ubytovanie
5. Pokuty – priestupkové konanie

 
Zodpovedný referent: Alena GALAJDOVÁ

 

V zmysle platných predpisov zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov vzniknutých na jednotlivých daniach podľa zákona 563/2009 o správe daní v znení neskorších zmien a doplnkov. Spracováva podklady pre daňové exekučné konania na vymáhanie daňových nedoplatkov. Zabezpečuje podklady k vymáhaniu nedoplatkov od ostatných organizácií ( sociálna poisťovňa, bankové subjekty, daňový úrad a pod. ). Vykonáva zabezpečenie pohľadávok záložným právom a pod.

Zodpovedný referent : Bc. Katarína ŠIMONOVÁ

 

Referát rozpočtu:

 • zabezpečuje práce na úseku rozpočtu mesta (príprava podkladov, koordinácia prác pri tvorbe návrhu rozpočtu, prehľady čerpaní, návrhy zmien rozpočtu),
 • vykonáva finančné usporiadanie hospodárenia samosprávy mesta a zúčtovanie vzťahov k štátnemu rozpočtu

Zodpovedný referent: Ing. Lucia ČERVEŇÁKOVÁ

Referát účtovníctva: 

 • zabezpečuje komplexne agendu účtovníctva mesta podľa osobitného predpisu a platnej rozpočtovej klasifikácie vrátane vedenia príslušných evidencií, kontroly dokladov,vyhotovovania výkazov, prehľadov a súvah,
 • metodicky usmerňuje vedenie účtovníctva právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

Zodpovedný referent: Ing. Eva TULEJOVÁ

Zodpovedný referent: Ľudmila MIKITOVÁ

Zodpovedný referent: Ing. Slávka ŽELINSKÁ

Referát personalistiky a miezd:

 • zabezpečuje personálnu agendu zamestnancov mesta a plní povinnosti mesta v úlohe zamestnávateľa podľa osobitných predpisov,
 • vedie mzdovú agendu, likviduje funkčné platy a zabezpečuje ostatné súvisiace úlohy,
 • vypočítava a likviduje dávky nemocenského poistenia a cestovné náhrady podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu zamestnancov školských zariadení bez právnej subjektivity podľa osobitných predpisov,
 • spolupracuje s príslušnými orgánmi pri realizácii projektov v oblasti zamestnanosti občanov;

Zodpovedný referent: Anna VAŇO

Zodpovedný referent: Ing. Miroslava ČERVENKOVÁ

Pokladňa:

 • spolupracuje pri zabezpečení pokladničnej agendy mesta (príjmy, výplaty a odvody peňažných hotovostí, ceniny, zúčtovanie, vedenie príslušnej dokumentácie),

Zodpovedný referent: Mária HNATOVÁ

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu