Mesto Sabinov vyhlasuje výberové konania na obsadenie 4 funkcií

Mesto Sabinov vyhlasuje výberové konania na obsadenie 4 funkcií

Mesto Sabinov v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcií:

 • riaditeľa Základnej školy, Komenského 13, Sabinov
  (s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2024)

 • riaditeľa Materskej školy, 9. mája 27, Sabinov
  (s predpokladaným nástupom od 1. júla 2024)

 • riaditeľa Materskej školy, Jarkova 63, Sabinov
  (s predpokladaným nástupom od 1. júla 2024)

 • vedúca v školskej jedálni v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov
  (s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2024)

Podrobné informácie o kvalifikačných predpokladoch, kritériách , požiadavkách a požadovaných do-kladoch a prílohách, ktoré je uchádzač povinný predložiť, sa dozviete na webovej stránke mesta - www.sabinov.sk.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu v Sabinove, Námestie slobody 57, v obálke označenej heslom:„Výberové konanie – názov - neotvárať“ - najneskôr do 24. apríla 2024 do 12,00 h.
Rozhodujúci je dátum zaevidovania prihlášky v podateľni Mestského úradu v Sabinove.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádza-čov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky vyššie uvedené predpoklady, kritériá a požiadavky a predložia v stanovenom termíne spolu s prihláškou do výberového konania všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie písomne pozvaní najneskôr 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu