Informácia o povinnosti kosiť pozemky s výskytom buriny, inváznych rastlín a náletových drevín

Informácia o povinnosti kosiť pozemky s výskytom buriny, inváznych rastlín a náletových drevín

Mesto Sabinov upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (ďalej len „zákon“) v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá v § 3 vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy:

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis 2b) neustanovuje inak,

c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí 3)

d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

 

Poľnohospodárskou pôdou sa rozumie pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávnaté porasty.

Na základe zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlino-lekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, každý je povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Problematiku nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov upravuje zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov a spôsob ich odstraňovania ustanovuje § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov (užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov) na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a na  realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2 krát do roka) s cieľom nešíriť buriny a škodcov.

Príslušný orgán dozoru je oprávnený za nesplnenie zákonných povinností uložiť pokutu, ktorej výška môže za porušenie § 3 zákona  dosiahnuť 330 eur, ak sa priestupku dopustí fyzická osoba a pokutu od 166 eur do 33200 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona dopustí podnikateľ.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu