Mesto Sabinov pripravuje opatrenia na zlepšenie klímy v meste - návrh vodozádržných opatrení na území mesta Sabinov

Občianske združenie Greengang vypracovalo pre mesto Sabinov „Správu o stave krajiny a teplotného režimu krajiny a jej schopnosti zadržať dažďovú vodu a návrhu potrebnej transformácie krajiny na ozdravenie klímy pre mesto Sabinov“ . Projekt bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Efektívna verejná správa. Hlavná aktivita tohto projektu bola zameraná na monitoring územia termovíznym snímkovaním bezpilotným zalietavaním častí katastrov miest zapojených do projektu, kde sa sledoval stav poškodenia krajiny, schopnosť krajiny zachytávať dažďovú vodu a teplotný režim krajiny. Tieto merania má spoločnosť úspešne za sebou.

Účelom projektu bolo zhodnotiť aktuálny stav krajiny, jeho analýzy a následného návrhu na realizáciu potrebných zmien a opatrení potrebných na trvalo udržateľnú ochranu a obnovu prírodných zdrojov.

Celý projekt bol zložený z troch základných činností (monitorovanie, hodnotenie, návrh riešení) v rámci ktorých prebiehali jednotlivé projektové práce.

Výsledkom celej činnosti vo vyššie spomínanej rozsiahlej správe je návrh konkrétnych opatrení pre mesto Sabinov, ktoré môže mesto realizovať na svojom území za účelom zachytávania dažďových vôd tak aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom na životné prostredie predovšetkým v centre mesta – jeho prehrievaniu a neúmernému odparovania vody z predmetného územia.

Na základe vypracovanej správy sa javí ako najvhodnejšie v meste Sabinov riešiť vodo-zádržné opatrenia hlavne v centre mesta a v týchto konkrétnych lokalitách:
- plocha parku v rámci evanjelickej záhrady
- plocha pri rímsko-katolíckom kostole
- plocha parkov v centre mesta na Námestí Slobody

Nedostatok vody je veľkým ekologickým problémom, ktorým sa treba zaoberať, a ktorý si vyžaduje našu aktivitu.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu