Projekty z EÚ

Sabinov - rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - etapa č. 2

Mesto Sabinov podalo žiadosť o dotáciu na Ministerstvo kultúry v programe 1. Obnovme si svoj dom, kde bolo so svojou žiadosťou úspešné. Zámerom projektu bola rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - etapa č. 2 - Sanácia vlhkosti objektu, Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.

Názov projektu: Sabinov–rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - etapa č. 2

Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68, ktorá bola zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s projektom s názvom: "Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova". (kód projektu: 310041BPI5).

 

Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) projektom s názvom: "Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK". (kód ITMS2014+: 312061BVU7)

Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov - II

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zlepšenie  prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu podporený s projektom s názvom: "Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov - II".

Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na podporu koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy: "Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov".

 

Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov - II.

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby s projektom s názvom: "Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov - II." (kód ITMS2014+: 312083BGL1)

logo OPLZ a EU a MV SR

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu