skendehupltr
A- A A+

Ako triedilo mesto Sabinov komunálny odpad v roku 2018

recyclePodľa Zákona č. 329/2018 Z. z., § 4 ods. 6 je obec povinná zverejniť informáciu o úrovni triedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci rok. V mesto Sabinov bolo v roku 2018 vyzbieraných 5475,949 t komunálneho odpadu. Z tohto množstva tvorili vyseparované zložky 1440,409 t, čo predstavuje 26,30 %. Ostatné zložky komunálneho odpadu /zmesový a objemový/ ktoré skončili na skládke odpadov, činili 4035,54 t.

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, mesto Sabinov na základe úrovne triedenia komunálneho odpadu /26,30%/ bude od 1.3.2019 do 29.2.2020 platiť 10 €/t. V roku 2018 mesto platilo 5,04 €/t.

Príloha č.1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov je v tabuľke :

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Ak by sme v triedení ostali na úrovni do 30 %, poplatok by na budúci rok pre mesto Sabinov narástol z terajších 10 €/t na 22 €/t. Pri produkcií cca 4000 t komunálneho odpadu na rok / je to priemer za posledných 5 rokov/, znamenalo by to nárast vo výdavkoch za uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov o 48 000 €.

V tabuľke č. 2 sú uvedené množstva a finančné náklady na komunálne odpady za rok 2018.

Počet obyvateľov k 31.12.2018

12 345

Množstvo komunálneho odpadu na osobu/rok

443,58 kg

Množstvo vytriedeného odpadu na osobu/rok

116,68 kg

Množstvo skládkovaného KO na osobu/rok

326,90 kg

Náklady na odpad

317 162,16 €

Výber poplatku od občanov

188 410,49 €

Doplatok mesta za odpad

128 751,67 €

Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území Mesta Sabinov za rok 2018 sú uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3

     

                                 SEPAROVANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Množstvo  /t/

20 01 01

Papier a lepenka

175,896

20 01 02

Sklo

114,07

20 01 03

Viacvrstvové kombinované materiály na baze lepenky

1,093

20 01 08

Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

5,655

20 01 10

Šatstvo

17,96

20 01 23

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórflóurované uhľovodíky

4,154

20 01 25

Jedlé oleje a tuky

0,54

20 01 35

Vyradené el. a elektron. zariad. Iné ako uvedené v 200121 a 200123

6,281

20 01 36

Vyrad. el. a elektron. zariad. Iné ako uvedené v 200121, 200123, 200135

7,735

20 01 39

Plasty

80,63

20 01 40

Kovy

2,586

20014001

Meď, bronz, mosadz

10,439

20014002

Hliník

11,065

20014005

Železo a oceľ

890,577

20014007

Zmiešané kovy

0,268

20 02 01

Biologický rozložiteľný odpad

111,46

 

Celkové množstvo /t/

1440,409

     

                                 OSTATNÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Množstvo  /t/

20 03 01

Zmesový komunálny odpad

2244,53

20 03 07

Objemný odpad

1791,01

 

Celkové množstvo /t/

4035,54

     

Celkové množstvo separovaných zložiek /t/

1440,409

Celkové množstvo ostatných zložiek /t/

4035,54

Celkové množstvo všetkých zložiek /t/

5475,949

Celková vyseparovanosť /%/

26,30%

     

 

Podľa zákona o odpadoch je separácia povinná pre všetkých pôvodcov odpadov, t. j. pre každého z nás. Svojim správaním a životnou filozofiou hromadenie odpadov neustále podporujeme. Mali by sme si vstúpiť do svedomia a zmeniť postoj k ním. Našim krédom by sa malo stať šetrenie výrobkami, rozumné nakupovanie, minimalizácia odpadov, ich separácia a znovu využitie.

 

Triedením odpadu dosiahneme:
• vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu
• šetria sa surovinové zdroje
• pokles nákladov na zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu
• zvýšenie kvality životného prostredia

 

 

 

Poliklinika - kontakty

poliklinika

PARLAMENTNE VOĽBY 2020

Volby parlament2020

Zimný štadión

zimny stadion

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?