Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 14. decembra 2023 /štvrtok/ o 13:00 hod. sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke s týmto programom:

 

 

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Stanovisko mestskej rady k prerokovanému programu mestského zastupiteľstva
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sabinov za III. štvrťrok 2023
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024
6. Dlhopisový program VVS, a.s.:
Prevod akcií mesta Sabinov v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Nákup dlhopisov emitovaných obchodnou spoločnosťou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Účasť mesta Sabinov (ďalej len „mesto“) v záujmovom združení právnických osôb Klub majiteľov dlhopisov VVS, a. s.
Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií mesta Sabinov v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
7. Majetkoprávne dispozície
8. Štatút mesta Sabinov o krízovom bývaní
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 8/2023 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby
10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 9/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Sabinov
11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 10/2023, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 17/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sabinov
12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 11/2023 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov
13. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov s trvalým pobytom na území mesta Sabinov pre CVČ na území iných obcí na rok 2024
14. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023
Stanovisko hlavného kontrolóra k V. zmene rozpočtu mesta na rok 2023
15. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 12/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 13/2023 o miestnom poplatku za rozvoj
17. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 14/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov
18. Návrh na odpísanie pohľadávok
19. Návrh na zmenu uznesenia č. 36 zo dňa 2.3.2023 k návrhu na rozdelenie dotácií
20. Návrh rozpočtu mesta na roky 2024-2026
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu
21. Informácie primátora mesta
22. Záver

 

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu