skendehupltr
A- A A+

Ako triedilo mesto Sabinov komunálny odpad v roku 2020

separovany zberPodľa Zákona č. 329/2018 Z. z., § 4 ods. 6 je obec povinná zverejniť informáciu o úrovni triedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci rok. V meste Sabinov bolo v roku 2020 vyzbieraných 5387,007 t komunálneho odpadu. Z tohto množstva tvorili vyseparované zložky 1634,597 t, čo predstavuje 30,34 %. Ostatné zložky komunálneho odpadu /zmesový, objemný a drobný stavebný odpad/ ktoré skončili na skládke odpadov, činili 3752,41 t.

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov, mesto Sabinov pri dosiahnutej úrovní triedenia komunálneho odpadu /30,34%/ bude od 1.3.2021 do 28.2.2022 platiť 22 €/t komunálneho odpadu uloženého na skládke. V roku 2019 mesto pri dosiahnutej úrovní triedenia odpadu 32,28 %, platilo 13 €/t. Zvýšenie poplatku o 9 €/t bude pre mesto znamenať nárast vo výdavkoch za uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov o cca 30 000 €.

V tabuľke č. 1 je porovnanie množstva a finančných  nákladov na komunálne odpady za roky 2019 a 2020.

Tabuľka č. 1

 

2019

2020

Počet obyvateľov k 31.12.

12 337

12 341

Množstvo komunálneho odpadu na osobu/rok

454,55 kg

436,51

Množstvo vytriedeného odpadu na osobu/rok

146,75 kg

132,45 kg

Množstvo skládkovaného KO na osobu/rok

307,80 kg

304,06 kg

Náklady na odpad

331 704,82 €

347 160 €

Výber poplatku od občanov

200 965,11 €

247 798 €

Doplatok mesta za odpad

130 739,71 €

 99 362 €

 

Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území mesta Sabinov za roky 2019 a 2020

Tabuľka č. 2.

                                 SEPAROVANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Množstvo  /t/

Množstvo  /t/

   

2019

2020

20 01 01

Papier a lepenka

141,645

130,890

20 01 02

Sklo

126,300

120,830

20 01 03

Viacvrstvové kombinované materiály na baze lepenky

1,672

1,935

20 01 04

Obaly z kovu

2,444

1,789

20 01 08

Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

5,210

6,440

20 01 10

Šatstvo

23,350

20,820

20 01 21

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0,252

0,210

20 01 23

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórflóurované uhľovodíky

9,104

7,110

20 01 25

Jedlé oleje a tuky

0,455

0,640

20 01 33

Batérie a akumulátory

0,630

0,073

20 01 35

Vyradené el. a elektron. zariad. Iné ako uvedené v 200121 a 200123

8,046

3,483

20 01 36

Vyrad. el. a elektron. zariad. Iné ako uvedené v 200121, 200123, 200135

17,420

15,789

20 01 38

Drevo a iné ako uvedené v 200137

13,570

18,290

20 01 39

Plasty

89,760

109,050

20 01 40

Kovy

0,088

0,090

20014001

Meď, bronz, mosadz

15,656

16,034

20014002

Hliník

17,307

17,297

20014005

Železo a oceľ

1125,955

988,661

20014007

Zmiešané kovy

0,341

0

20 02 01

Biologický rozložiteľný odpad

211,210

175,166

 

Celkové množstvo /t/

1810,415

1634,597

       

                                 OSTATNÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Množstvo  /t/

Množstvo  /t/

   

2019

2020

20 03 01

Zmesový komunálny odpad

2226,51

2293,52

20 03 07

Objemný odpad

1570,84

1385,62

20 03 08

Drobný stavebný odpad

 

73,27

 

Celkové množstvo /t/

3797,35

3752,41

       

 

2019

2020

Celkové množstvo separovaných zložiek /t/

1810,415

1634,597

Celkové množstvo ostatných zložiek /t/

3797,35

3752,41

Celkové množstvo všetkých zložiek /t/

5607,765

5387,007

Celková vyseparovanosť /%/

32,28 %

30,34%

 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že množstvo komunálneho odpadu končiaceho na skládke, bol v roku 2020 /3752,41 t/ porovnateľný s rokom 2019 /3797,35 t/, aj keď bol predpoklad vyššej tvorby zmesového komunálneho odpadu z dôvodu zdržiavania sa väčšiny obyvateľov  v čase pandemických opatrení  vo svojich domácnostiach. Táto situácia sa nepriaznivo premietla aj do zníženého množstva niektorých druhov triedeného odpadu, ktoré bolo spôsobené uzavretím prevádzok zberných surovín /výkup železného šrotu/.  Vďaka prístupu zodpovedných obyvateľov sme v roku 2020 dosiahli zlepšenie v triedení plastov o viac ako  19 ton.

V roku 2021 mesto začalo so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od bytových domov. V tejto súvislosti chceme požiadať občanov, aby do hnedých zberných nádob vyhadzovali iba biologický kuchynský odpad bez igelitových tašiek a vreciek. Vyzbieraný odpad sa totiž odváža na spracovanie do bioplynovej stanice, kde zamiešaný plastový odpad komplikuje jeho ďalšie využitie.

Veríme, že zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu prispeje k zníženiu množstva komunálneho odpadu končiaceho na skládke a dôjde k ďalšiemu zlepšeniu situácie v odpadovom hospodárstve v roku 2021.

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Voľby do samosprávy

Volby2022

Mestské kúpalisko

kupalisko

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Parkovisko Prešovská

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?