skendehupltr
A- A A+

Zlepšenie vybavenosti odborných učební na ZŠ 17. Novembra

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s projektom s názvom: "Zlepšenie vybavenosti odborných učební na ZŠ 17. Novembra".

loga EU IROP MPRV SR spolu

Mesto Sabinov má schválený projekt s názvom: "Zlepšenie vybavenosti odborných učební na ZŠ 17. Novembra",na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

 Názov projektu:  Zlepšenie vybavenosti odborných učební na ZŠ 17. Novembra
Kód projektu v ITMS2014+: 302021J077
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
Špecifický cieľ:
Hlavný cieľ projektu: zabezpečiť lepšie vzdelávacie podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ 17. Novembra v súlade s existujúcimi požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.
Merateľné ukazovatele: Počet podporených knižníc - 1
Počet podporených učební IKT - 1
Počet podporených učební polytechnických - 1
Počet podporených učební prírodovedných - 1
Začiatok realizácie projektu: 10/2019
Ukončenie realizácie projektu: 07/2020

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J077-222-13 bola podpísaná07.08.2018 a schválená výška príspevku je 82.848,14 EUR.

Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP:  87.208,57 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 74.127,28 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 8.720,86 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 4.360,43 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.mpsr.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.po-kraj.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

scitanie2021

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?