skendehupltr
A- A A+

Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK s projektom s názvom: "Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov".

01

Mesto Sabinov bolo úspešné v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1 s projektom: "Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov", ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje.
Na realizácií hlavných aktivít projektu sa bude podielať 12 členov MOPS, ktorí boli vybraní z výberového konania, po dobu 24 mesiacov. Projektové aktivity začínajú od júna 2019. 

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov
Kód projektu v ITMS2014+:
312051S370
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1
Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os:
Specifický cieľ:
Hlavný cieľ projektu: posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách. Projekt bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie a v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia. MOPS sa bude aktívne podieľať na riešení problémov v rómskej komunite a bude spolupracovať so štátnymi a mestskými policajnými zložkami. MOPS bude spolupracovať v rámci mesta aj s terénnými sociálnymi pracovníkmi ako aj so sociálnym oddelením mesta. MOPS bude poskytovať svoje služby v oblastiach ako: ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana verejného poriadku a majetku, ochrana životného prostredia, prevenciu a konfliktu medzi minoritou a majoritou
Merateľné ukazovatele: počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby - 12
počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby - 12
Začiatok realizácie projektu: 06/2019
Ukončenie realizácie projektu: 05/2021

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SEP-IMRK3-2019-002505 bola podpísaná 24.05.2019 a schválená výška príspevku je 279.718,79 EUR.

 

Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 294.440,83 EUR
Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ: 250.274,71 EUR
Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR: 29.444,08 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 14.722,04 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk          www.esf.gov.sk          www.minv.sk          www.sabinov.sk

 

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (plagat-A3-sabinov.pdf)plagát243 kB

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

scitanie2021

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?