skendehupltr
A- A A+

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území s projekt s názvom: "Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov".

 

logo op kzp A RGB efrr horizontal logo SIEA

Mestu Sabinov bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov“.
Mesto Sabinov prostredníctvom uvedeného projektu získalo nenávratný finančný príspevok na vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie a jej súčastí ako výstupného dokumentu projektu.
Realizáciou projektu získa mesto Sabinov kvalitne vypracovaný dokument – lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie, čo zahŕňa, okrem iného, prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie špecifických údajov a podobne.
Dokument bude prioritne zameraný na nízkouhlíkové opatrenia, predovšetkým na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Súčasťou stratégie bude aj aktualizácia Koncepcie rozvoja Mesta Sabinov v oblasti tepelnej energetiky.

 

 Názov projektu:  Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov
Kód projektu ITMS2014+: 310041R097
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kod výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:
Hlavný cieľ projektu: Podpora nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy.
Hlavná aktivita: Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky. V rámci uvedeného typu aktivity je projekt zameraný na podaktivitu: A1 Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov.
Merateľné ukazovatele: Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií 
Počet aktualizovaných koncepcií rozvoja obcí v tepelnej energetike
Začiatok realizácie projektu: 08/2019
Ukončenie realizácie projektu: 08/2020
 
 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZPPO4-SC441-2018-39/R097 bola podpísaná dňa 07.02.2019 a schválená výška príspevku je 19.620,02 EUR.

 Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 20.652,65 EUR 
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 17.554,75 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 2.065,27 EUR
Vlastné verejné - mesto Sabinov: 1.032,63 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.op-kzp.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.minzp.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.siea.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

mzpvelke

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

 

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

scitanie2021

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?