skendehupltr
A- A A+

Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s projektom s názvom: "Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove".

 loga EU IROP MPRV SR spolu

   

Mesto Sabinov má schválený projekt „Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Názov projektu: Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove
Kód projektu v ITMS2014+: 302041N652
Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie kvality života obyvateľov vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove.
Projekt zahŕňa hlavnú aktivitu Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene
Merateľné ukazovatele: Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Začiatok realizácie projektu: 11/2017
Ukončenie realizácie projektu: 10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041N652-431-16 bola podpísaná dňa 06.08.2018 a schválená výška príspevku je 289 912,92 EUR.

Celkové výška oprávnených nákladov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 305.171,50 EUR 
Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ: 259.395,78 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR: 30.517,15 EUR
Vlastné zdroje - mesto Sabinov: 15.258,58 EUR

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.mpsr.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.po-kraj.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

scitanie2021

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?