skendehupltr
A- A A+

Dotácie z rozpočtu mesta

Dotácie mesta Sabinov sú nenávratné finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu mesta. Mesto Sabinov poskytne dotáciu právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území mesta, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka, podmienok, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní ich poskytovania a zúčtovanie poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. VZN č. 14-2016.

Mesto Sabinov podporuje dotácie na tieto oblasti:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • výskum, vývoj, vedecko-technické sluţby a informačné sluţby
 • tvorba a ochrana ţivotného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
 • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
 • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
 • ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt
 • ochrana zdravia
 • ochrana práv detí a mládeže
 • rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy


  Vybavuje: Ing. Alžbeta Semanová 051-4880 414

   Súvisiace predpisy:

  1. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov mesta Sabinov-2017 (XLSX)

  2. VZN č. 14-2016 mesta Sabinov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta (PDF)

  Žiadosti o poskytnutie dotácie sa prehodnocujú 2 krát ročne a to k 1. novembru príslušného roka na nasledujúci kalendárny rok ak 1. máju príslušného roka na daný kalendárny rok, ak ďalej nie je ustanovené inak.
  Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 14-2011, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov.
  Žiadosť je potrebné doručiť na Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov.
  Dotácia z rozpočtu mesta sa poskytuje len na základe písomnej zmluvy, uzavretej medzi mestom a príjemcom dotác

 

Zoznam schválených dotácií z rozpočtu mesta za obdobie 2014 - 2017 

 

Poliklinika - kontakty

poliklinika

PARLAMENTNE VOĽBY 2020

Volby parlament2020

Zimný štadión

zimny stadion

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Partnerské mestá

Erb Siedlec111
Erb Sobeslav111
Erb Kenderes
Erb Cubuk

Videogaléria

Play
Shadow
Slider

Mailinglist

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?