HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 7. zasadnutie MsZ v Sabinove, konaného dňa 27.08.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 01.
Otvorenie - L. Haluška - vypustenie bodu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
Ing. PhD. Marek Hrabčák      

   Nehlasovali:
Mgr. Daniela  Lenková      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - Zvyšné body programu - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - P. Vargovčík - zmena poradia bodov 11 pred 8 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - program ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - návrhová komisia - Hrabčák, Motýľová, Kropiľák - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík Mgr. Daniela  Lenková  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
 Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 03.
Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík    

   Nehlasovali:
Ing. Radoslav Ernst      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 04.
Správa o výsledkoch kontrol - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 05.
Správa o kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2019 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 06.
Informácia o vydaní nového organizačného poriadku mestského úradu - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 07.
Informácia o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2019 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 08.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 7/2019, ktorým sa mení VZN č. 8/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia na rok 2019 - p. Vargovčík - pozmeňujúci návrh - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík

   Proti:
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič    

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 08.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 7/2019, ktorým sa mení VZN č. 8/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia na rok 2019 - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 09.
Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 - M. Hrabčák - účelovo viazať 5000 € na PD - chodník z Ovocinárska - Tehelná - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Erik Radačovský  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík    

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef  Potocký Mgr. Alžbeta Šoltisová
Mgr. Marián  Valkovič      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 09.
Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 - P. Vargovčík - 9.080 € presun z jedálne na miestne komunikácie - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík

   Proti:
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič    

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 09.
Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík    

   Nehlasovali:
Mgr. Miroslav Kovalík      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2019/2020 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - Lokalita č.1 - p. Matija a p. Matijová - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - Lokalita č.2 - mesto Sabinov IBV Orkucany - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - Lokalita č.3 - p. Chomjak, Falat, Záleta, Adamičová - chatky - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík    

   Zdržali sa:
 Erik Radačovský      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - Lokalita č.4 - plocha RD - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - Lokalita č.5 - záhradkárska osada - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - Lokalita č.6 - občianska vybavenosť Kova Ty o, s.r.o. - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - Lokalita č.7 - p. Babjak - záhradkárska osada - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - Lokalita č. 8 - p. Borsuk - občianska vybavenosť - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - Lokalita č. 9 - p. Čapistrák - záhradkárska osada - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - Lokalita č. 10 - p. Hromjak, Hrabčák - občianska vybavenosť - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - p. Vaňo - Lokalita č. 11 schvaľuje - p. Škovranová, p. Džuková - rodinné domy - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Mgr. Daniela  Lenková  Jozef  Potocký Mgr. Alžbeta Šoltisová
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo    

   Proti:
 Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová    

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Erik Radačovský Mgr. Marián  Valkovič Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - Lokalita č. 11 - p. Škovranová, p. Džuková - rodinné domy - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Erik Radačovský Mgr. Marián  Valkovič
Ing. Peter Vargovčík      

   Proti:
Ing. Radoslav Ernst Mgr. Alžbeta Šoltisová    

   Zdržali sa:
Mgr. Daniela  Lenková  Jozef  Potocký  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - Lokalita č. 12 - Jašš, s.r.o. - plocha RD - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Mgr. Daniela  Lenková    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - p. Kropiľák - Lokalita č. 13 - p. Zákutný - rekreačné chaty - doporučuje schváliť - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Ing. Peter Vargovčík  

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Miroslav Kovalík  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - Lokalita č. 13 - p. Zákutný - rekreačné chaty - doporučuje schváliť v rozsahu pozmeňujúceho návrhu p. Kropiľáka - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Ing. Peter Vargovčík  

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Miroslav Kovalík  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 12.
Schválenie začiatku procesu Zmien a doplnkov ÚPN 2019 - Lokalita č. 14 nedoporučuje schváliť - p. Veselý - plocha rekreačných chát - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík    

   Proti:
Ing. Radoslav Ernst      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 13.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - L. Haluška - 1. Nehnuteľnosť ulica Mieru - kúpna cena min. 120 000 € ak znalecký posudok nestanoví vyššiu cenu - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Mgr. Daniela  Lenková    


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 13.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 1. Nehnuteľnosť ulica Mieru - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Mgr. Daniela  Lenková    


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 13.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 2. Parcely za športovým areálom - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 13.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - D. Lenková - 3. Dlhodobý nájom - nehnuteľnosť Mlynská - priamy predaj podľa znaleckého posudku - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. PhD. Marek Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Ing. Peter Vargovčík  

   Proti:
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 13.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 3. Dlhodobý nájom - nehnuteľnosť Mlynská - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
Mgr. Daniela  Lenková  Erik Radačovský    


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 13.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 4. Predaj motorových vozidiel - Škoda Fabia, Opel Combo - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 13.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 5. Predaj motorového vozidla Opel Combo - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 14.
Petícia občanov ulice Gen. Svobodu - L. Haluška - zriadenie komisie na posúdenie petície - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík

   Zdržali sa:
Mgr. Miroslav Kovalík      

   Nehlasovali:
 Stanislav Vaňo      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 14.
Petícia občanov ulice Gen. Svobodu - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Nehlasovali:
 Stanislav Vaňo      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 15.
Zmena člena Komisie pre verejný poriadok a prevenciu kriminality - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Nehlasovali:
 Stanislav Vaňo