HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 6. zasadnutie MsZ v Sabinove, konaného dňa 27.06.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - Návrhová komisia: Kovalík, Lenková , Šotisová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
 Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Erik Radačovský Mgr. Marián  Valkovič
Mgr. Šimon Vaňo      

   Proti:
Mgr. Daniela  Lenková      

   Zdržali sa:
Mgr. Miroslav Kovalík Mgr. Alžbeta Šoltisová    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 03.
Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 04.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 05.
Návrh na menovanie riaditeľa MsKS - menuje riaditeľa MsKS
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 06.
Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Sabinove - odvoláva náčelníka MsP
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo  

   Zdržali sa:
Ing. PhD. Marek Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Erik Radačovský      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 07.
Návrh na rozdelenie dotácií mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 - II. etapa 2019 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo  

   Nehlasovali:
Mgr. Daniela  Lenková      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 08.
Zmena uznesenia MsZ v Sabinove č. 52 zo dňa 16. mája 2019 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 09.
Informácia o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v šk. r. 2019/2020 a v materských školách pre školský rok 2019/2020 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 10.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 6 /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo  

   Nehlasovali:
Ing. PhD. Marek Hrabčák      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 11.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany - 2019" - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 12.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 1. zriadenie vecného bremena VSD KE - IBV Mlynská - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 12.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 2. Osobitný zreteľ - p. Ďuďáková - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo  

   Nehlasovali:
Ing. PhD. Marek Hrabčák      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 12.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 3. Ukončenie nájomného vzťahu Orthon s.r.o. - udelenie slova p. Onderčo - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 12.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 3. Ukončenie nájomného vzťahu Orthon s.r.o. - poslanecký návrh M. Hrabčák - príprava dodatku č. 2 k zmluve o predĺženie doby začatia realizácie diela a doplneni účelu nájmu - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková
Mgr. Eva Motýľová  Erik Radačovský    

   Proti:
Mgr. Alžbeta Šoltisová      

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Mgr. Miroslav Kovalík Mgr. Marián  Valkovič
Mgr. Šimon Vaňo      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 12.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 3. Ukončenie nájomného vzťahu Orthon s.r.o. - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 5
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Mgr. Marián  Valkovič  

   Proti:
Mgr. Jozef Kolárčik  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Erik Radačovský      

   Zdržali sa:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Miroslav Kovalík Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 12.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - 4. VVS a.s. - rozšírenie kanalizácie lokalita Levočská - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo  

   Nehlasovali:
Mgr. Miroslav Kovalík      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 13.
Rôzne - udelenie slova p. Miščík - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo  

   Nehlasovali:
Ing. PhD. Marek Hrabčák      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.
Rôzne - udelenie slova J. Miko - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo  

   Nehlasovali:
Ing. PhD. Marek Hrabčák