HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 3. zasadnutie MsZ v Sabinove, konaného dňa 21.03.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - M. Hrabčák - vypustenie bodu 10 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo    

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Alžbeta Šoltisová    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - Ostatné body rokovania - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo  

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - M. Hrabčák - doplnenie bodu rokovanie - CIZS zmena členov a dozornej rady bod 10 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský

   Proti:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Marián  Valkovič    

   Zdržali sa:
Mgr. Alžbeta Šoltisová  Stanislav Vaňo    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - program ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - návrhová komisia - Kolarčík, Hrabčák, Radačovský
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo  

   Zdržali sa:
Mgr. Jozef Kolárčik      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 03.
Správa o výsledkoch kontrol - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 04.
Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov - Lenková - Radačovský - členovia MsR - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 4
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Ing. Peter Vargovčík      

   Proti:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 04.
Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov - ako celok MsR - Haluška, Radačovský, Lenková, Kovalík, Kropiľák - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 4
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Ing. Peter Vargovčík      

   Proti:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 05.
Informácia o hospodárení mesta Sabinov za rok 2018 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 06.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 07.
Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov - A. Šoltísova - KST a Unii žien prideliť po 200 € znížiť MFK a HK - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 07.
Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov - M. Hrabčák - navýšiť pre Karate klub 1900 zobrať Katsudo
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Ing. Peter Vargovčík

   Proti:
Mgr. Marián  Valkovič      

   Zdržali sa:
 Stanislav Vaňo      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 07.
Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov - ako celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 08.
Návrh VZN mesta Sabinov č. 5/2019 o určení názvu verejného priestranstva Lesopark Švabľovka - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 09.
Návrh na zmenu členov stálych komisii Mestského zastupiteľstva v Sabinove - Vargovčík - Komisia pre verjný poriadok a prevenciu kriminality - p. Pavlovský - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Ing. Peter Vargovčík      

   Proti:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst  Stanislav Vaňo    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 09.
Návrh na zmenu členov stálych komisii Mestského zastupiteľstva v Sabinove - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Ing. Peter Vargovčík      

   Proti:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst  Stanislav Vaňo    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
Návrh na voľbu členov dozornej a správnej rady CIZS - Hrabčák - CIZS SR- Radačovský Hrabčák DR - Š. Vaňo - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Mgr. Miroslav Kovalík Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 10.
Návrh na voľbu členov dozornej a správnej rady CIZS - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Mgr. Miroslav Kovalík Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 11.
Žiadosť o zriadenie súkromnej MŠ na území mesta - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský  Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík  

   Proti:
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič    

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 12.
Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Severná 2200 v Sabinove - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík

   Nehlasovali:
Ing. Radoslav Ernst  Jozef Kropiľák    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o spolufinancovanie mimoškolskej činnosti žiakov s trvalým pobytom v Sabinove v iných CVČ - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 14.
Návrh na majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta - Lenková - vyňatie bodu č. 1 z predaja a predložiť na prerokovanie do nasledujúceho MsZ - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Marián  Valkovič Ing. Peter Vargovčík  

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Alžbeta Šoltisová    

   Nehlasovali:
 Stanislav Vaňo      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 14.
Návrh na majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta - 2. Prevod majetku - pozemok 17. novembra (17m2) - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 14.
Návrh na majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta - 3. Zriadenie vecného bremena VSD - ul. 17. novembra - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 14.
Návrh na majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta - 4. zriadenie vecného bremena VSD - ul. Tehelná - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 14.
Návrh na majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta - 5. zriadenie vecného bremena VSD - ul. Moyzesova - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 15.
Zlepšovanie integrácie obyvateľov zo skupiny MRK v meste Sabinov etapa č. 1 - Udelenie slova - p. Rudolf Gregor - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 15.
Zlepšovanie integrácie obyvateľov zo skupiny MRK v meste Sabinov etapa č. 1 - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 5
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Ladislav Haluška  Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík  

   Proti:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik  Jozef Kropiľák  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský      

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Mgr. Miroslav Kovalík Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 16.
Rôzne - Udelenie slova - Vincent Matija - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 16.
Rôzne - Udelenie slova - Marek Matija - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo      

   Nehlasovali:
Ing. Peter Vargovčík