HLASOVANIE POSLANCOVHlasovanie z 2. zasadnutie MsZ v Sabinove, konaného dňa 31.01.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, vožba návrhovej komisie a určenie overovatežov zápisnice - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, vožba návrhovej komisie a určenie overovatežov zápisnice - Haluška - doplnenie bodu programu č. 23. Zásady odmeňovania samosprávnych orgánov mesta Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, vožba návrhovej komisie a určenie overovatežov zápisnice - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, vožba návrhovej komisie a určenie overovatežov zápisnice - návrhová komisia - Vaňo, Kovalík, Motýžová
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 


   Proti:

Mgr. Šimon Vaňo

 

 

 


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslav Kovalík

Mgr. Eva Motýžová

 

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 04.
Správa o kontrolnej činnosti za III. a IV. štvrrok 2018 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 05.
Správa o kontrolnej činnosti v roku 2018 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 06.
Správa o vybavovaných sažnostiach a petíciách v roku 2018 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 07.
Zmena Rokovacieho poriadku mestského zastupitežstva - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 08.
Zriadenie mestskej rady a vožba jej členov - p. Vargovčík - čelenovia MsR - Lenková, Kovalík, Kropižák, Ernst
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Erik Radačovský

Ing. Peter Vargovčík

 


   Proti:

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

 Jozef  Potocký

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Šimon Vaňo

 

 

 Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 08.
Zriadenie mestskej rady a vožba jej členov - Lenková, Kovalík, Kropižák, Vaňo - neschválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 3
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo


   Proti:

 Erik Radačovský

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 


   Zdržali sa:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 09.
Zmena Štatútu mesta Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasou mesta a orgánov neziskových organizácií - Š. Vaňo - Mestské Lesy - Vaňo Stanislav - Lenková - neschválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 5
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

 

 

 


   Proti:

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Erik Radačovský

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Radoslav Ernst

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

 Jozef  PotockýČíslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasou mesta a orgánov neziskových organizácií - Motýžová - Sabyt - Hrabčák - Potocký - DR Potocký - Kropižák - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 4
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 


   Proti:

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo


   Zdržali sa:

Ing. Ladislav Haluška

 

 

 Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasou mesta a orgánov neziskových organizácií - Mestské lesy - zvolenie zástupcov - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 


   Zdržali sa:

Mgr. Marián  Valkovič

 

 

 Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasou mesta a orgánov neziskových organizácií - VPS - zvolenie zástupcov - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík


   Zdržali sa:

Ing. Ladislav Haluška

 Erik Radačovský

 

 Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasou mesta a orgánov neziskových organizácií - Sabyt - zvolenie zástupcov - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Erik Radačovský

Mgr. Marián  Valkovič

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 


   Zdržali sa:

 Jozef  Potocký

Mgr. Alžbeta Šoltisová

 Stanislav Vaňo

 Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasou mesta a orgánov neziskových organizácií - Spoločnos Šariš - zvolenie zástupcov - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

 


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslav Kovalík

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasou mesta a orgánov neziskových organizácií - Poliklinika - zvolenie zástupcov - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. PhD. Marek Hrabčák

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Marián  Valkovič

Ing. Peter Vargovčík


   Zdržali sa:

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Miroslav Kovalík

Mgr. Eva Motýžová

Mgr. Alžbeta Šoltisová

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

 

 Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 11.
Návrh na delegovanie zástupcov mesta do mestskej školskej rady - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

 

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 12.
Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Sabinov - Haluška - RŠ - 17.nov - Radačovský - za Motýžová - Komenského - Motýžová sa vypúša ZUŠ Radačovský za Lenková - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 


   Zdržali sa:

Mgr. Daniela  Lenková

 

 

 Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 12.
Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Sabinov - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 


   Zdržali sa:

Mgr. Daniela  Lenková

 

 

 Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 13.
Menovanie riaditeža MsKS - vystúpenie p. Magyar -schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 13.
Menovanie riaditeža MsKS - neschválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Marián  Valkovič

 

 


   Proti:

 Erik Radačovský

 

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

Mgr. Alžbeta Šoltisová

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 14.
Návrh na schválenie Dodatku č.1 Štatútu mesačníka ­ Spravodajca mesta Sabinov schváleného MsZ dňa 16.04.2015 - Vargovčík - úprava štatútu mesačníka - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Ladislav Haluška

 

 

 Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 14.
Návrh na schválenie Dodatku č.1 Štatútu mesačníka ­ Spravodajca mesta Sabinov schváleného MsZ dňa 16.04.2015 - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   
Za:

Ing. Radoslav Ernst

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Ladislav Haluška

 

 

 Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 15.
Návrh na schválenie členov redakčnej rady v zmysle Štatútu mesačníka ­ Spravodajca mesta Sabinov schváleného MsZ dňa 16.04.2015 - Vargovčík - za člena rady za MsKS Bc. Júlia Repaská - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík


   Zdržali sa:

Mgr. Marián  Valkovič

 

 

 Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 15.
Návrh na schválenie členov redakčnej rady v zmysle Štatútu mesačníka ­ Spravodajca mesta Sabinov schváleného MsZ dňa 16.04.2015 - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 16.
Návrh na odpredaj akcií Prima banky - neschválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Miroslav Kovalík

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Ing. Peter Vargovčík


   Proti:

Mgr. Marián  Valkovič

 

 

 


   Zdržali sa:

Ing. PhD. Marek Hrabčák

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Šimon Vaňo

 


   Nehlasovali:

 Stanislav Vaňo

 

 

 Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 17.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov - Haluška - čl. 1 bod 1 - vypustenie poslednej vety VZN - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

 Jozef  Potocký

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo


   Proti:

Mgr. Daniela  Lenková

 

 

 


   Zdržali sa:

Mgr. Eva Motýžová

 Erik Radačovský

Ing. Peter Vargovčík

 


   Nehlasovali:

Ing. PhD. Marek Hrabčák

 

 

 Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 17.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

 Jozef  Potocký

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

 

 

 


   Zdržali sa:

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Erik Radačovský

Ing. Peter VargovčíkČíslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 18.
Návrh VZN mesta Sabinov č.2/2019, ktorým sa mení VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 19.
Návrh VZN mesta Sabinov č.3/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 20.
Návrh VZN mesta Sabinov č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 21.
Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR: Efektívnos a účinnos triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Sabinov - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 22.
Návrh na majetko ­ právne riešenie majetku mesta - zriadenie záložného práva - bytový dom 2384 - Mlynská 3 a prižahlé vpozemky v prospech ŠFRB a Min. výstavby - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 22.
Návrh na majetko ­ právne riešenie majetku mesta - vecné bremeno k nehnutežnostiam EKN 5183 - ostatné plochy IS siete v prospech Vodárenskej spoločnosti KE - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 22.
Návrh na majetko ­ právne riešenie majetku mesta - zriadenie záložného práva - bytový dom 2384 - Mlynská 3 a prižahlé pozemky v prospech ŠFRB a Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Ing. Peter Vargovčík


   Nehlasovali:

Mgr. Šimon Vaňo

 

 

 Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 22.
Návrh na majetko ­ právne riešenie majetku mesta - zriadenie vecného bremena - pozemky v športovom areáli mesta Sabinov v prospech VVS a.s. - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 22.
Návrh na majetko ­ právne riešenie majetku mesta - zriadenie vecného bremena - umiestnenie IS IBV Hliník v prospech VVS, a.s. - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 22.
Návrh na majetko ­ právne riešenie majetku mesta - dlhodobý prenájom majetku mesta - Mestské lesy Sabinov s.r.o. - do 31.12.2033 - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 23.
Zásady odmeňovania samosprávnych orgánov mesta - Haluška - v čl. 5 ods 6 za posledné slovo doplni slovo nahor - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 23.
Zásady odmeňovania samosprávnych orgánov mesta - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 25.
Interpelácie poslancov a diskusia - udelenie slova p. Červeňáková - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 

 

 Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 25.
Interpelácie poslancov a diskusia - Udelenie slova - p. Kostovčík - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Daniela  Lenková

Mgr. Eva Motýžová

 Jozef  Potocký

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

 Stanislav Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 


   Zdržali sa:

Mgr. Marián  Valkovič

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Šimon Vaňo

 

 

 Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 25.
Interpelácie poslancov a diskusia - Udelenie slova p. Machek - schválené
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   
Za:

Ing. Ladislav Haluška

Ing. PhD. Marek Hrabčák

Mgr. Miroslav Kovalík

 Jozef Kropižák

Mgr. Eva Motýžová

 Erik Radačovský

Mgr. Alžbeta Šoltisová

Mgr. Marián  Valkovič

 Stanislav Vaňo

Mgr. Šimon Vaňo

Ing. Peter Vargovčík

 


   Zdržali sa:

 Jozef  Potocký

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Daniela  Lenková

 

 

 


H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice